Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tuṇhī:adv.[Sk.tūsṇīṁ]默然して,默つて.–bhāva沉默の状态.–bhūta沉默した.tuṇhī ahosi沉默した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tuṇhī,【無】 沈默的,默默地。 ~bhāva,【陽】 靜。 ~bhūta,【形】 沈默的。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tuṇhī,【無】沈默的,默默地。tuṇhībhāva,【陽】靜。tuṇhībhūta,【形】沈默的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tuṇhī: tuṇhī(bya)
တုဏွီ(ဗ်)
[abhāsana+arhiso ni.dīghe vattabbe rassanti so tuṇhī assāti vattabbe so tuṇhi assāti vacanaṃ.vajira.579.(rū.nhā-136..,ṭī.1149.nīti,sutta.nhā-386- pā).]
[အဘာသန+အနက္ရွိေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ ဒီေဃ ဝတၱေဗၺ ရႆႏၲိ ေသာ တုဏွီ အႆာတိ ဝတၱေဗၺ ေသာ တုဏွိ အႆာတိ ဝစနံ။ ဝဇိရ။ ၅၇၉။ (႐ူ။ ႏွာ-၁၃၆။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၄၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၆-လည္း ၾကည့္ပါ)။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tuṇhī: tuṇhī(ti)
တုဏွီ(တိ)
[tuṇha+ī.tuha+ṇī]
[တုဏွ+ဤ။ တုဟ+ဏီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tuṇhī:[in.] silent; silently.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tuṇhī,(indecl.) [Sk.tūṣṇīṁ Acc.sg.of fem.abstr.tūṣṇī,used adverbially,from tussati] silently,esp.in phrase tuṇhī ahosi he remained silent,as a sign of consent or affirmative answer (i.e.he had nothing to say against it) D.II,155; A.V,194; Dh.227; Sn.720 (tuṇhī yāti mahodadhi); PvA.117. --bhāva silence,attitude of consent,usually in form.adhivāsesi tuṇhī-bhāvena he agreed Vin.I,17; Sn.p.104,etc.-- S.II,236,273 (ariyo t.-bhāvo); M.I,161 (id.); A.IV,153 (id.).-Miln.15; PvA.17,20,etc.; --bhūta silent Sn.p.140; Vv 20; DhA 172,etc.(Page 304)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tuṇhī:Silently,without speaking
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TUṆHĪ:[in]làm thinh,nín lặng --bhāva [m] sự làm thinh --bhūta [a] lặng thinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tuṇhī:တုဏွီ(တိ)
[တုဏွ+ဤ။ တုဟ+ဏီ]
ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ၊ (က) စကားမဆို-မတုန္မလႈပ္ေန-ျခင္းဟူေသာ ညႇဉ္းဆဲျခင္းရွိေသာ။ (ခ) စကားမဆို-မတုန္မလႈပ္ေန-ျခင္းျဖင့္ ညႇဉ္းဆဲတတ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tuṇhī:တုဏွီ(ဗ်)
[အဘာသန+အနက္ရွိေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ ဒီေဃ ဝတၱေဗၺ ရႆႏၲိ ေသာ တုဏွီ အႆာတိ ဝတၱေဗၺ ေသာ တုဏွိ အႆာတိ ဝစနံ။ ဝဇိရ။ ၅၇၉။ (႐ူ။ ႏွာ-၁၃၆။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၄၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၆-လည္း ၾကည့္ပါ)။]
(၁) တိတ္ဆိတ္စြာ၊ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္၊ (က) စကားမဆို-ႏႈတ္မႁမြက္မူ-၍။ တုဏွီဘူတ-(က)-လည္းၾကည့္။ (ခ) မတုန္မလႈပ္၊ ၿငိမ္သက္စြာ။ တုဏွီဘူတ-(ခ)-ၾကည့္။ (၂) တိတ္ဆိတ္ေသာ၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ၊ (က) စကားမဆို-ႏႈတ္မႁမြက္-ေသာ။ တုဏွီဘူတ-(က)-လည္းၾကည့္။ (ခ) မလႈပ္မရွက္-ၿငိမ္သက္-ေသာ။ တုဏွီဘူတ-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tuṇhī:တုဏွီ (နိ)
ဆိတ္ဆိတ္။ ခပ္မဆိတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,