Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
toraṇa:n.[〃] 樓門,城門.
パーリ語辞典 水野弘元著
toraṇa:n.[〃] 楼門,城門.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Toraṇa,【中】 拱門,(印度公共集會等用的)臨時棚舍,牌樓。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Toraṇa,(Sk.toraṇa),【中】拱門,(印度公共集會等用的)臨時棚舍,牌樓(an arched gateway,portal)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
toraṇa: toraṇa(pu,na)
ေတာရဏ(ပု၊န)
[tura+yu.thu+raṇa+a.turanti vārenti etenāti toraṇaṃ,turavāraṇeti dhātu.eka-ni,kāka,ṭī.pe.upari mālādiyuttaṃ sobhanathambhadvayamubhayato nikhanitvā yaṃ bahidvāraṃ kappīyate,taṃ toraṇaṃ.tura vāraṇe,yu.thavantā vā raṇantyatrāti toraṇaṃ.thu abhitthave,raṇa saddattho,vaṇṇavikāro.,ṭī.2va5.]
[တုရ+ယု။ ထု+ရဏ+အ။ တုရႏၲိ ဝါေရႏၲိ ဧေတနာတိ ေတာရဏံ၊ တုရဝါရေဏတိ ဓာတု။ ဧက-နိပါတ္၊ ကာကဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ ဥပရိ မာလာဒိယုတၱံ ေသာဘနထမ႓ဒြယမုဘယေတာ နိခနိတြာ ယံ ဗဟိဒြါရံ ကပၸီယေတ၊ တံ ေတာရဏံ။ တုရ ဝါရေဏ၊ ယု။ ထဝႏၲာ ဝါ ရဏႏၲၽၾတာတိ ေတာရဏံ။ ထု အဘိတၳေဝ၊ ရဏ သဒၵေတၳာ၊ ဝဏၰဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
toraṇa:[nt.] an arched gateway; a decorative pandal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Toraṇa,(nt.) [Sk.toraṇa,perhaps related to Gr.tuρsis,tuρris=Lat.turris (tower),cp.Hor.Od.I.47 “regumque turris”=palaces] an arched gateway,portal; Vin.II,154; D.II,83; Vv 351 (=dvārakoṭṭhaka-pāsādassa nāmaṁ VvA.160); J.III,428; Dāvs.V,48.(Page 307)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TORAṆA:[nt] một vòng cung của cổng; một tấm tranh chưng bày mỹ thuật
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
toraṇa:cổng vào một trú xứ,hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
toraṇa:ေတာရဏ(ပု၊န)
[တုရ+ယု။ ထု+ရဏ+အ။ တုရႏၲိ ဝါေရႏၲိ ဧေတနာတိ ေတာရဏံ၊ တုရဝါရေဏတိ ဓာတု။ ဧက-နိပါတ္၊ ကာကဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ ဥပရိ မာလာဒိယုတၱံ ေသာဘနထမ႓ဒြယမုဘယေတာ နိခနိတြာ ယံ ဗဟိဒြါရံ ကပၸီယေတ၊ တံ ေတာရဏံ။ တုရ ဝါရေဏ၊ ယု။ ထဝႏၲာ ဝါ ရဏႏၲၽၾတာတိ ေတာရဏံ။ ထု အဘိတၳေဝ၊ ရဏ သဒၵေတၳာ၊ ဝဏၰဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၅။]
(၁) တု႐ိုဏ္း၊ ေလးကိုင္းသဏၭာန္ျပဳအပ္ေသာ မုခ္ကုန္း၊ ေတာရဏူပပႏၷ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (က) ယင္း-ျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ တံခါး မုခ္ျပသာဒ္။ ေတာရဏူပပႏၷ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (ခ) ယင္း-ျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ-ၿမိဳ႕-ဝင္းျခံ-ဥယ်ာဉ္-တံခါး။ (ဂ) ယင္းျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ တံခါးေပါင္။ (ဃ) တံခါး ဝဲ,ယာ ၌ အလွစိုက္ထား အပ္ေသာ မုခ္ကုန္းတင္ေသာ တု႐ိုဏ္းတိုင္။ ေတာရဏမတၳက-လည္းၾကည့္။ (၂) ၿမိဳ႕တြင္း၌ စိုက္ထားအပ္ေသာ-တု႐ိုဏ္းတိုင္-တံခြန္တိုင္။ (၃) တု႐ိုဏ္း-မုခ္ကုန္း-ႏွင့္တူေသာ (စက္လကၡဏာ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
toraṇa:ေတာရဏ (န) (√တုရ္+ယု)
တံခါးအံု။ တု႐ိုဏ္တိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,