Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
titthiya:m.[Sk.tīrthya.cf.tittha] 外道,外學,異學.-pakkantaka 已跑去(走向)外道者.-vatta 外道的行事.-vihāra 外道寺院.-sāvaka 外道的弟子,異教徒.
パーリ語辞典 水野弘元著
titthiya:m.[Sk.tīrthya.cf.tittha] 外道,外学,異学.-pakkantaka 外道に走った者.-vatta 外道の行事.-vihāra 外道寺院 -sāvaka外道の弟子,異教徒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Titthiya,【 陽】 異教師,外教徒。 ~sāvaka,【 陽】 異教信徒,異教弟子。 ~ārāma,【陽】 異教廟宇。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Titthiya,【陽】異教師,外教徒,外道。titthiyasāvaka,【陽】異教信徒,異教弟子。titthārāma,【陽】異教廟宇。titthiyapakkantaka﹐破內外道(未舍戒,以比丘身份歸外道)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titthiya: titthiya(pu)
တိတၳိယ(ပု)
[tittha+iya=ika.ka- ya-pru.titthejātāti titthiyā,yathā-vuttaṃ vā diṭṭhigatasaṅkhātaṃ titthaṃ etesaṃ atthīti titthikā,titthikā eva titthiyā.sārattha,3.236.ma,ṭī,2.6.aṃ,ṭī,1.216.aṃ,ṭī,2.142.titthe niyuttāti titthikā,te eva titthiyāti vuttā ka-kārassa ya-kāraṃ katvā.saṃ,ṭī,1.148.(-pāti,padattha.25).(thyī-saṃ)]
[တိတၳ+ဣယ=ဣက။ က-ကို ယ-ျပဳ။ တိေတၳဇာတာတိ တိတၳိယာ၊ ယထာ-ဝုတၱံ ဝါ ဒိ႒ိဂတသခၤါတံ တိတၳံ ဧေတသံ အတၳီတိ တိတၳိကာ၊ တိတၳိကာ ဧဝ တိတၳိယာ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၃၆။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၆။ အံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၁၆။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၂။ တိေတၳ နိယုတၱာတိ တိတၳိကာ၊ ေတ ဧဝ တိတၳိယာတိ ဝုတၱာ က-ကာရႆ ယ-ကာရံ ကတြာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၄၈။ (-ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၅)။ (တဲထ်ီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
titthiya:[m.] a heretical teacher; and adherent of another religion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Titthiya,[from tittha 2,cp.Divy 817; AvŚ I.48; II,20.An adherent of another sect (often as añña°),an heretic Vin.I,54,84,136,159 (°samādāna),306 (°dhaja),320; S.I,65; IV,37,394; D.III,44,46; Sn.381,891; Nd2 38; Ps.I,160; Pug.49; Vbh.247.añña° e.g.Vin.I,101; D.I,175 sq.; III,130 sq.; J.II,415,417.--sāvaka a follower of an heretic teacher Vin.I,172; J.I,95; Vism.17.(Page 302)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITTHIYA:[m] một sư tổ của ngoại đạo,người theo ngoại đạo (tà thuyết) --sāvaka [m] đệ tử của ngoại đạo --yārāma [m] chùa của ngoại đạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
titthiya:ngoại đạo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titthiya:တိတၳိယ(ပု)
[တိတၳ+ဣယ=ဣက။ က-ကို ယ-ျပဳ။ တိေတၳဇာတာတိ တိတၳိယာ၊ ယထာ-ဝုတၱံ ဝါ ဒိ႒ိဂတသခၤါတံ တိတၳံ ဧေတသံ အတၳီတိ တိတၳိကာ၊ တိတၳိကာ ဧဝ တိတၳိယာ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၃၆။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၆။ အံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၁၆။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၂။ တိေတၳ နိယုတၱာတိ တိတၳိကာ၊ ေတ ဧဝ တိတၳိယာတိ ဝုတၱာ က-ကာရႆ ယ-ကာရံ ကတြာ။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၄၈။ (-ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၅)။ (တဲထ်ီ-သံ)]
(၁) (က) မိစၧာအယူရွိေသာ။ (ခ) မိစၧာအယူ၌ျဖစ္ေသာ။ (ဂ) မိစၧာအယူ၌-ေကာင္း-ေတာ္-ေသာ။ (ဃ) မိစၧာအယူ၌ယွဉ္ေသာ၊ သူ။ (၂) မိစၧာအယူကို-ျပဳလုပ္-စီရင္-တီထြင္-ျဖစ္ေစ-တတ္ေသာ၊ သူ။ (၃) တိတၳိ-ျဖစ္ဖူးေသာ၊ သူ။ (၄) တိတၳိယ-သဒၵါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titthiya:တိတၳိယ (ပ)
အယူမွားေသာ သူ။ တစ္ပါးေသာ အယူရွိေသာ သူ။ တိတၳိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,