Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tittha:n.[Sk.tīrtha.cf.tarati] 渡場,浴場,淺灘,流水的淺處,河川或海水等的水淺處,津岸(港岸,渡船場).-āyatana 外道的所依處.-kara 派祖,外道師,教祖.-coḷa 浴津布.-nāvika 渡守(擺渡者,渡船夫,a ferryman).
パーリ語辞典 水野弘元著
tittha:n.[Sk.tīrtha.cf.tarati] 渡場,浴場,浅瀬,津岸.-āyatana 外道の所依处 -kara 派祖,外道師,教祖.-coḷa 浴津布.-nāvika 渡守.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tittha,【中】 淺灘,登陸處,港口,信念。 ~kara,【陽】 一派教主(一個宗教的創辦人)。 ~āyatana,【中】 宗教教派的領域或信徒,(任何宗教的)基本原理教義。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tittha,(梵 tīrtha,‹trī/tarati),【中】淺灘,登陸處,港口,信念,津梁。titthakara (梵 tīrthaṅkara),【陽】作津梁者,一派教主(一個宗教的創辦人),佛經中通常譯作「外道」,在耆那教裏,Tīrthaṅkara與Jina同義字。titthāyatana,【中】宗教教派的領域或信徒,(任何宗教的)基本原理教義。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tittha: tittha(na)
တိတၳ(န)
[tara+tha=.tara taraṇe,assa ittaṃ,pararūpādi,tarantunenāti titthaṃ,najjādiṃ yenāvataranti,taṃ.ṇvādi.88.(-nīti,dhā.15va.sūci.dhātvattha.159).(tīthī-saṃ)]
[တရ+ထ=ထက္။ တရ တရေဏ၊ အႆ ဣတၱံ၊ ပရ႐ူပါဒိ၊ တရႏၲဳေနနာတိ တိတၳံ၊ နဇၨာဒႎ ေယနာဝတရႏၲိ၊ တံ။ ဏြာဒိ။ ၈၈။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅ဝ။ သူစိ။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၉)။ (တီထီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tittha:[nt.] a fording or landing place; a harbour; a belief.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tittha,(nt.) [Vedic tīrtha,from *ter,tarate,to pass through,orig.passage (through a river),ford] 1.a fording place,landing place,which made a convenient bathing place D.II,89=Vin.I,230 (Gotama° the G.ford); J.I,339,340 (titthāraṇa); II,111; III,228 (°nāvika ferryman); 230 (nāvā° a ferry); IV,379; Pv.II,120; III,64; IV,122 (su°); Dāvs.V.59 (harbour).Titthaṁ jānāti to know a “fording place,” i.e.a means or a person to help over a difficulty or doubt M.I,223=A.V,349 (neg.) 2.a sect (always with bad connotation.Promising to lead its votaries over into salvation,it only leads them into error).

--âyatana the sphere or fold of a sect (cp.titthiya) Vin.I,60,69; II,279; M.I,483; A.I,173; Pug.22; Dhs.381,1003 (cp.Dhs.trsl.p.101n); DA.I,118; Ledi Sadaw in J.P.T.S.1913,117--118; --kara a “ford-maker,” founder of a sect D.I,47,116; M.I,198; Sn.pp.90,92; Miln.4,6,etc.; --ññutā knowledge of a ford,in fig.sense of titthaṁ jānāti (see above) Nett 29,80.(Page 302)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITTHA:[nt] chỗ đậu,chỗ sông cạn đi qua được,bến tàu,sự tin được --kara [m] người sáng lập một hệ thống tôn giáo --thāyatana [nt] căn bản của giáo lý,phạm vi của một giáo phái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tittha:တိတၳ(န)
[တရ+ထ=ထက္။ တရ တရေဏ၊ အႆ ဣတၱံ၊ ပရ႐ူပါဒိ၊ တရႏၲဳေနနာတိ တိတၳံ၊ နဇၨာဒႎ ေယနာဝတရႏၲိ၊ တံ။ ဏြာဒိ။ ၈၈။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅ဝ။ သူစိ။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၉)။ (တီထီ-သံ)]
(၁) ဆိပ္၊ (က) ေရဆိပ္၊ ေရခ်ိဳးဆိပ္၊ ေရခပ္ဆိပ္။ (ခ) ေရေသာက္ဆိပ္။ ပါနတိတၳ-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ေလွ-စေသာ ေရယာဉ္ ဆိုက္ကပ္ရာေရစပ္။ (ဃ) လွည္းစေသာ ကုန္းယာဉ္စခန္းခ်ရာကုန္းဆိပ္။ (၂) ဆိပ္ကမ္း။ တိတၳဂါမ-ၾကည့္။ (၃) ေရဆိပ္ႏွင့္တူေသာ။ (၄) ေရ၊ (က) ဆိပ္ကမ္း၏ အနီး၌ျဖစ္ေသာေရ။ (ခ) စင္ၾကယ္-သန္႔ရွင္း-ေသာ ေရ။ (၅) ၆၂-ပါးေသာ မိစၧာအယူ၊ အယူ-ဝါဒ-လမ္းစဉ္-မွား။ တိတၳကရ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၆) အယူ-ဝါဒ-လမ္းစဉ္-မွန္။ တိတၳကရ-(၁)-ၾကည့္။ (၇) ေရခ်ိဳးဆိပ္၌ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ-အဝတ္ေဟာင္း-အဝတ္ပိုင္း။ တိတၳေစာဠ,တိတၳေစာဠက-တို႔ၾကည့္။ (ဂ) စတုပါရိသုဒၶိသီလ။ (၉) အရိယမဂ္၊ အရဟတၱမဂ္။ (၁ဝ) နာယူ-သင္ၾကား-အပ္ေသာ ပရိယတ္တရား။ ဓမၼတိတၳ-လည္းၾကည့္။ (၁၁) ပရိယတ္တရားရွိသူ၊ အၾကားအျမင္မ်ားသူ၊ ဗဟုႆုတပုဂၢိဳလ္၊ ဆရား။ တိတၳညဴ-လည္းၾကည့္။ (၁၂) အေၾကာင္း 'ဥပါယ္'။ (၁၃) ေရဆိပ္ပမာသက္ဝင္သင့္ေသာအရာ။ တိတၳကုသလ-ၾကည့္။ (၁၄) က်မ္းဂန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tittha:တိတၳ (န)
ေရဆိပ္။ အယူတည္းဟူေသာ ဆိပ္။ အယူဝါဒ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,