Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
titta:a.[Sk.tṛpta.tappati ② 的 pp.] 已滿足的,已喜的.
パーリ語辞典 水野弘元著
titta:a.[Sk.tṛpta.tappati ② の pp.] 満足せる,喜ベる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Titta,(tappati 的【過分】),已滿足。(p146)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Titta,tittaka,【形】 苦的,【中】 苦味道。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Titta,(tappati 的【過分】),已滿足。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Titta,tittaka,【形】苦的,【中】苦味道。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titta: titta(ti)
တိတၱ(တိ)
[tipa+ta.dhātvattha.163.tisa+ta.nīti,dhā.184.dhātvattha.164.]
[တိပ+တ။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၃။ တိသ+တ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၈၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titta: titta(ti)
တိတၱ(တိ)
[titta+ṇa.tabbatī tisu.tabbati dabbe kasāvādisaddā tīsu liṅgesu vattanti..,ṭī.148.ra puṃsitadvastupaḍamītripu.amara,5.9.]
[တိတၱ+ဏ။ တဗၺတီ တိသု။ တဗၺတိ ဒေဗၺ ကသာဝါဒိသဒၵါ တီသု လိေဂၤသု ဝတၱႏၲိ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။ ရသား ပုံသိတဒြသၱဳပဍမီႀတိပု။ အမရ၊ ၅။ ၉။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titta: titta(pu)
တိတၱ(ပု)
[tija+ta.tija nisāne,to.titto,kaṭu.,ṭī.148.sūci.(tikta-saṃ)]
[တိဇ+တ။ တိဇ နိသာေန၊ ေတာ။ တိေတၱာ၊ ကဋဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။ သူစိ။ (တိကၱ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
titta:[pp.of tappati] contented; satisfied.(adj.),bitter.(nt.),bitter taste.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Titta,[pp.of tappati2] satisfied (with=Instr.) enjoying (c.Gen.),happy,contented A.I,87=Pug.26 (+tappetar); Miln.249; VvA.86 (=pīṇita); PvA.46 (dibbâhārassa),59 (=suhita),109 (=pīṇita).--atitta dissatisfied,insatiate J.I,440; III,275; Dh.48 (kāmesu).(Page 302)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITTA:(pp của tappati) vừa lòng,toại ý,thỏa mãn
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITTA:--ka [a] cay đắng [nt] vị đắng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
titta:được toại chí; được no đủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titta:တိတၱ(ပု)
[တိဇ+တ။ တိဇ နိသာေန၊ ေတာ။ တိေတၱာ၊ ကဋဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။ သူစိ။ (တိကၱ-သံ)]
အခါး၊ ခါးေသာအရသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titta:တိတၱ(တိ)
[တိတၱ+ဏ။ တဗၺတီ တိသု။ တဗၺတိ ဒေဗၺ ကသာဝါဒိသဒၵါ တီသု လိေဂၤသု ဝတၱႏၲိ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၈။ ရသား ပုံသိတဒြသၱဳပဍမီႀတိပု။ အမရ၊ ၅။ ၉။]
ခါးေသာ အရသာရွိေသာ (ဝတၳဳ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titta:တိတၱ(တိ)
[တိပ+တ။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၃။ တိသ+တ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၈၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၆၄။]
(၁) ျပည့္ေသာ။ (၂) အားရ-တင္းတိမ္-ေရာင့္ရဲ-ႏွစ္သက္-ေက်နပ္-ေသာ၊ (က) မဆင္းရဲေသာ။ (ခ) ဝန္မတိုေသာ။ (ဂ) အၿပီးသို႔ေရာက္ေသာ။ (ဃ) အားထုတ္ျခင္းမရွိေသာ၊ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ။ (င) အလိုျပည့္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titta:တိတၱ (ပ)
ခါးေသာအရသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titta:တိတၱ (န)
ရွမ္းေဆးခါးရြက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titta:တိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√တိဇ္+တ)
ခါးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titta:တိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√တပၸ္+တ)
ေရာင့္ရဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,