Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
titikkhati:[Sk.titikṣate.tij 的 desid.cf.tikhiṇa] 堪忍,忍耐.fut.1sg.titikkhissaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
titikkhati:[Sk.titikṣate.tij の desid.cf.tikhiṇa] 堪える,忍耐す.fut.1sg.titikkhissaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Titikkhati,(tij + kha,ti 重疊,而 j 被改成 k),忍耐,負擔。 【過】 ~khi。 【現分】 ~khanta,~khamāna。 【獨】 ~khitvā。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Titikkhati,(tij鋒利+khā掘,ti 重疊,而 j 被改成 k),忍耐,負擔,擔當。【過】titikkhi。【現分】titikkhanta,titikkhamāna。【獨】titikkhitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titikkhati: titikkhati(kri)
တိတိကၡတိ(ႀကိ)
[tija+kha+ti.(ka.nyāsa.433.455,473.rū.528-9,53va.nīti,sutta.9va6,936,953.rū,ṭī.536-).tija+kha+la+a+ti.(,5.1- sya-).(titikpate-saṃ)]
[တိဇ+ခ+တိ။ (ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၄၃၃။ ၄၅၅၊ ၄၇၃။ ႐ူ။ ၅၂၈-၉၊ ၅၃ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၉ဝ၆၊ ၉၃၆၊ ၉၅၃။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၅၃၆-ၾကည့္)။ တိဇ+ခ+လ+အ+တိ။ (ေမာဂ္၊၅။၁-ႏွင့္ ယင္းသ်-ၾကည့္)။ (တိတိကၸေတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
titikkhati:[tij + kha; ti is doubled and j is changed to k] endures; forebears.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Titikkhati,[Sk.titikṣate,Desid.of tij,cp.tijo & tikhiṇa to bear,endure,stand S.I,221; Sn.623; Dh.321=Nd2 475 B7; Dh.399 (titikkhissaṁ=sahissāmi DhA.IV,3); J.V,81,368.(Page 302)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
titikkhati:To bear,endure,be long-suffering
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITIKKHATI:(tij+kha) ti thêm hai lần,và j đổi thành k,kéo dài,kiêng cử,bền chí [aor] --khi [prp] --khanta --khamāna [abs] --khitvā nhẫn nại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titikkhati:တိတိကၡတိ(ႀကိ)
[တိဇ+ခ+တိ။ (ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၄၃၃။ ၄၅၅၊ ၄၇၃။ ႐ူ။ ၅၂၈-၉၊ ၅၃ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၉ဝ၆၊ ၉၃၆၊ ၉၅၃။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၅၃၆-ၾကည့္)။ တိဇ+ခ+လ+အ+တိ။ (ေမာဂ္၊၅။၁-ႏွင့္ ယင္းသ်-ၾကည့္)။ (တိတိကၸေတ-သံ)]
(၁) သည္းခံ၏၊ မိမိအထက္သို႔ ဝန္တက္၍ ေနေစ၏။ (၂) မတုန္လႈပ္။ (၃) ဆန္႔က်င္ဖက္မျပဳ။ (၄) မဆင္းရဲ၊ မပင္ပန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titikkhati:တိတိကၡတိ (ဝိကတိ) (√တိဇ္)
သည္းခံ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,