Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
titikkhā:f.[cf.titikkhati] 忍耐,隱忍.
パーリ語辞典 水野弘元著
titikkhā:f.[cf.titikkhati] 忍耐,隱忍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Titikkhā,【陰】 忍耐,寬恕。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Titikkhā,【陰】忍耐,寬恕。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titikkhā: titikkhā(thī)
တိတိကၡာ(ထီ)
[titikkha+a+ā.,5.1- -sya.tija+kha+ā.titikkhanaṃ khamanaṃ titikkhā.tija khantiyaṃ,kho,dvittaṃ,kattādi,ā.,ṭī.161.(titikpā-saṃ)]
[တိတိကၡ+အ+အာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁-ႏွင့္ ယင္း-သ်။ တိဇ+ခ+အာ။ တိတိကၡနံ ခမနံ တိတိကၡာ။ တိဇ ခႏၲိယံ၊ ေခါ၊ ဒြိတၱံ၊ ကတၱာဒိ၊ အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၁။ (တိတိကၸာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
titikkhā:[f.] endurance; forgiveness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Titikkhā,(f.) [see last] endurance,forgiveness,longsuffering S.I,7; V,4; Dh.184; Nd2 203.(Page 302)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
titikkhā:Patience,endurance,forbearance,long-suffering
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TITIKKHĀ:[f] sự tha thứ,sự kiên nhẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titikkhā:တိတိကၡာ(ထီ)
[တိတိကၡ+အ+အာ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁-ႏွင့္ ယင္း-သ်။ တိဇ+ခ+အာ။ တိတိကၡနံ ခမနံ တိတိကၡာ။ တိဇ ခႏၲိယံ၊ ေခါ၊ ဒြိတၱံ၊ ကတၱာဒိ၊ အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၁။ (တိတိကၸာ-သံ)]
သည္းခံျခင္း၊ မိမိအထက္သို႔ဝန္တက္၍ ေနေစျခင္း၊ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ ေအာင့္အည္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titikkhā:တိတိကၡာ (ဣ)
သည္းခံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,