Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
tisso:[Sk.tisro] ti (三) の f.nom.acc.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tisso:[Sk.Tisro.ti (三) の f.nom.acc.] ~akusala-dhātuyo三不善界.~akusala-saññā三不善想[欲,恚,害].~anupassanā三随观[无常,苦,无我].~upamā三喩.~esanā三求[欲,有,梵行].~kaṅkhā三疑.~kāmuppa-ttiyo三欲生.~kusala-dhātuyo三善界[出离,无恚,无害].~kusala-saññā三善想,三善界.~taṇhā三爱[欲,有,无有].~dukkhatā三苦性[苦苦,坏苦,行苦].~dhātuyo三界[欲,色,无色;色,无色,滅;劣,中,胜].~nissaraṇīyā dhātuyo三出离界.~paññā三慧[学,无学,非二学;闻,思,修所成].~paṭipadā三道[乐,苦,中].~pariññā三遍知[知,度,断].~pariyattiyo三种の[经典]暗诵.~parisā三众会.~bhāvanā三修习[遍作,近行,安止;身,心,慧].~vandanā三礼[身,语,意].~vijjā三明[宿命,天眼,漏尽].~vidhā三种慢.~vipattiyo三欠损[戒,心,见].~vuddhiyo三增长[信,戒,慧].~vedanā三受[苦,乐,舍].~samaṇa-saññā三沙门想.~sampattiyo三成就.~sampadā三円足[戒,心,见;信,戒,慧].~sāmaggiyo三和合.~sikkhā三学[戒,定,慧].~sukkhupapattiyo[sukha-upa]三乐生
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tisso:Name of a Buddha; name of a famous king of Ceylon

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,