Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tiriyaṃ:adv.[Sk.tiryañc,tiryak] 橫(橫向,橫著),四方 [(譯者補充) tiriyaṃ 水平地(horizontally).uddhaṃ 垂直地(vertically)].
パーリ語辞典 水野弘元著
tiriyaṃ:adv.[Sk.tiryañc,tiryak] 横に,四方に.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiriyaṃ: tiriyaṃ(kri,vi)
တိရိယံ(ႀကိ၊ဝိ)
[tara+tvā.niggalā.upavassaṃç upasampajjaṃ (vi,ṭṭha,2.3va8.kaṅkhā.187.kaṅkhā,yo,mahāṭī,3.256)-.]
[တရ+တြာ။ နိဂၢဟိတ္လာ။ ဥပဝႆံ,ဥပသမၸဇၨံ (ဝိ၊႒၊၂။၃ဝ၈။ ကခၤါ။ ၁၈၇။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၂၅၆)-တို႔ယွဉ္ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiriyaṃ: tiriyaṃ(bya)
တိရိယံ(ဗ်)
[sattamyanta-ni.rū.nhā-133.nīti,sutta.nhā-38va..1159.sūci.pañcamyanta-ni,tatiyanta-ni.tirayantiettha pañcamyattheupayogavacanaṃ,karaṇatthetipi vadanti.kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.238.(ti-saṃ)]
[သတၱမ်ႏၲ-နိပါတ္။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၃၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈ဝ။ ဓာန္။ ၁၁၅၉။ သူစိ။ ပၪၥမ်ႏၲ-နိပါတ္၊ တတိယႏၲ-နိပါတ္။ တိရယႏၲိဧတၳ ပၪၥမ်ေတၳဥပေယာဂဝစနံ၊ ကရဏေတၳတိပိ ဝဒႏၲိ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၂၃၈။ (တိရသ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tiriyaṃ:[adv.] across; transversely.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tiriyaṃ:Across
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIRIYAṂ:[ad] ngang qua,đi qua --taraṇa [nt] chiếc phà,đò
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tiriyaṃ:bề ngang,hướng ngang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiriyaṃ:တိရိယံ(ဗ်)
[သတၱမ်ႏၲ-နိပါတ္။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၃၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈ဝ။ ဓာန္။ ၁၁၅၉။ သူစိ။ ပၪၥမ်ႏၲ-နိပါတ္၊ တတိယႏၲ-နိပါတ္။ တိရယႏၲိဧတၳ ပၪၥမ်ေတၳဥပေယာဂဝစနံ၊ ကရဏေတၳတိပိ ဝဒႏၲိ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၂၃၈။ (တိရသ္-သံ)]
(၁) ဖီလာ၊ ကန္႔လန္႔။ (၂) အနံ။ (၃) အေထာင့္အရပ္။ (၄) နံပါး၊ နံေဘး။ (၅) ထက္ဝန္းက်င္-ပတ္ပတ္လည္-အရပ္မ်က္ႏွာအဖို႔။ (၆) အျမင့္၊ အေစာက္။ တိရိယဘာဂ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၇) အပိတ္၊ အဆီး။ (၈) အလယ္၊ အၾကား၊ (က) ပစၥဳပၸန္ကာလ။ (ခ) ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ။ (ဂ) အဗ်ာကတတရား။ (ဃ) လူ႔ဘုံ။ (င) ႐ူပဘုံ။ (စ) ဥေပကၡာေဝဒနာ။ (ဆ) ဆံဖ်ား,ေျခဖ်ားတို႔၏ အလယ္ပိုင္းကိုယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiriyaṃ:တိရိယံ(ႀကိ၊ဝိ)
[တရ+တြာ။ နိဂၢဟိတ္လာ။ ဥပဝႆံ,ဥပသမၸဇၨံ (ဝိ၊႒၊၂။၃ဝ၈။ ကခၤါ။ ၁၈၇။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၂၅၆)-တို႔ယွဉ္ၾကည့္။]
ေက်ာ္လြန္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiriyaṃ:တိရိယံ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,