Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiracchānavijjā: tiracchānavijjā(thī)
တိရစၧာနဝိဇၨာ(ထီ)
[tiracchānā+vijjā]
[တိရစၧာနာ+ဝိဇၨာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tiracchānavijjā:chỉ chung tất cả các học thuật nằm ngoài lý tưởng tu hành của người xuất gia tỳ khưu không được học hay dạy những chuyên môn này xem trong kinh phạm võng (brahmajālasutta của trường bộ kinh)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiracchānavijjā:တိရစၧာနဝိဇၨာ(ထီ)
[တိရစၧာနာ+ဝိဇၨာ]
နတ္ျပည္,နိဗၺာန္လမ္း၏-ဖီလာ-ကန္႔လန္႔-ဆန္႔က်င္ဖက္-ျဖစ္ေသာ အတတ္၊ နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း,နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာအတတ္ (လကၡဏာေဗဒင္က်မ္းအတတ္,နိမိတၱေဗဒင္က်မ္းအတတ္-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiracchānavijjā:တိရစၧာန-ဝိဇၨာ (ဣ)
မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေသာ အတတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,