Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tiracchāna:m.[cf.Sk.tiraścīnā.cf.tiriyaṃ,tiro] 畜生,傍行.-kathā 畜生論.-gata 畜生.-yoni 畜生界.-yonika 畜生界的.-vijjā 畜生明.
パーリ語辞典 水野弘元著
tiracchāna:m.[cf.Sk.tiraścīnā.cf.tiriyaṃ,tiro] 畜生,傍行.-kathā 畜生論.-gata 畜生.-yoni 畜生界.-yonika 畜生界の.-vijjā 畜生明.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tiracchāna:m.[cf.Sk.tiraścīnā.cf.tiriyaṃ,tiro] 畜生,傍行.-kathā 畜生論.-kathika卑语者,无用论者.-gata 畜生.-gata-pariggaha畜生物.-gata-purisa畜生男.-gatā,-gatitthi[gata-itthi]畜生女.-yoni 畜生界,畜生族,畜生.-yonika 畜生界の.-yoni-kathā畜生论.-yoni-bandhana畜生缚.-yoni-loka畜生世间.-vijjā 畜生明
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
tiracchāna:畜生,直譯作橫生、傍生。如義註說:“向橫拉為橫生。”(Tiriyaṃ añchitā’ti tiracchānā.)意謂此類有情並非如同人和天人般向高處生長,而是橫向生長,故為橫生。為輪回流轉中的苦界、惡趣之一。
畜生即是現在所說的動物,乃由於眾生所造作的不善業成熟而投生。畜生的種類極其繁多,數量不計其數。從大型的鯨魚、大象,到微細的蚊蠅蟲蟻,有陸行、水行、空行,有卵生、胎生、濕生和化生,有無足、兩足、四足、多足等等。
投生到畜生等惡趣者想要再投生為人是很困難的,因為那裏沒有法行、正行、善行、福行,而只是互相吞吃、弱肉強食而已。(M.3.252)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tiracchāna,【陽】 動物,畜牲。 ~kathā,【陰】 無用的談論,談論動物,天真的談話。 ~gata,【陽】 動物。 ~yoni,【陰】 畜生道(五道:天、人、畜生、餓鬼、地獄)。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tiracchāna,【陽】動物,畜牲。tiracchānakathā,【陰】談論動物,無用的談論(32種,包括:王論rājakathā、盜賊論corakathā、大臣論mahāmattakathā、軍隊論senākathā、恐怖論bhayakathā、戰爭論yuddhakathā、食物論annakathā、飲料論pānakathā、衣服論vatthakathā、床椅論sayanakathā、花飾論mālākathā、香論gandhakathā、親戚論ñātikathā、車輛論yānakathā、村gāmakathā、鎮論nigamakathā、城論nagarakathā、國論janapadakathā、女人itthikathā、英雄論surākathā、街道論visikhākathā、市井言論kumbhaṭṭhānakathā、祖靈論pubbapetakathā、小小事論nānattakathā、世界論lokakkhāyikā、海論samuddakkhāyikā、猜測論itibhavābhavakathā。這些無用的話,是卑劣、無利益,不能導向厭、離、滅。)。tiracchānagata,【陽】動物。tiracchānagatā,【陰】雌性動物。tiracchānayoni,【陰】畜生胎(畜生道﹐五趣之一)。tiracchānavijjā﹐【陰】低劣技藝(畜生學問)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiracchāna: tiracchāna(pu,thī)
တိရစၧာန(ပု၊ထီ)
[tira+acchāna=cchāna.ka.nyāsa.638.nīti,sutta.1251.tiriya+añca(ñja)=añcha+yu.tiriyaṃ añcitā (añjitā,sī,añchitā,ka) ti tiracchānā,devamanussādayo viya uddhaṃ dīghāahutvā tiriyaṃ dīghāti attho.sārattha,2.19.(abhi,ṭṭha,2.435.aṃ,ṭī,2.147.vibhāvinī.161.pāti,padattha.72.,ṭī.648.niti,dhā.3va- ).]
[တိရ+အစၧာန=စၧာန။ ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၆၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅၁။ တိရိယ+အၪၥ(ၪၨ)=အၪၧ+ယု။ တိရိယံ အၪၥိတာ (အၪၨိတာ၊ သီ၊ အၪၧိတာ၊ က) တိ တိရစၧာနာ၊ ေဒဝမႏုႆာဒေယာ ဝိယ ဥဒၶံ ဒီဃာအဟုတြာ တိရိယံ ဒီဃာတိ အေတၳာ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၁၉။ (အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၄၃၅။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၇။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၆၁။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၇၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၈။ နိတိ၊ ဓာ။ ၃ဝ-လည္း ၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tiracchāna:[m.] an animal; a beast.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tiracchāna,[for °gata=Sk.tiraścīna (°gata)=tiraśca; “going horizontally,” i.e.not erect.Cp.tiraccha,tiriyaṁ,tiro] an animal It.92 (tiracchānaṁ ca yoniyo for tiracchāna-yoniyo); Vbh.339 (°gāminī paṭipadā leading to rebirth among beasts); VvA.23 (manussatiracchāna an animal-man,wild man,“werwolf”).

--kathā “animal talk”; wrong or childish talk in general Vin.I,188; D.I,7,178; III,54; Vism.127; expld at DA.I,89 by anīyānikattā sagga-mokkha-maggānaṁ tiraccha-bhūtā kathā; --gata an animal,a beast Vin.IV,7; S.III,152=DA.I,23; (t.pāṇā) M.III,167 (t.pāṇā tiṇabhakkhā); Nd2 on Sn.72 (t.-pāṇā); J.I,459 (=vanagocara); Vbh.412 sq.; --yoni the realm of the brute creation,the animals.Among the 5 gatis (niraya t.manussā devā pettivisaya) it counts as an apāyagati,a state of misery D.I,228; III,234; S.I,34; III,225 sq.; IV,168,307; A.I,60; II,127,129; Pv IV.111; Vism.103,427; PvA.27,166; --yonika (& yoniya A.I,37) belonging to the realm of the animals S.V,356; --vijjā a low art,a pseudo-science Vin.II,139; D.I,9 sq.(Page 303)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIRACCHĀNA:[m] súc vật,cầm thú --kathā [f] sự nói vô ích,về súc vật --gata [m] một con thú --yoni [f] cảnh sanh làm súc sinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiracchāna:တိရစၧာန(ပု၊ထီ)
[တိရ+အစၧာန=စၧာန။ ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၆၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅၁။ တိရိယ+အၪၥ(ၪၨ)=အၪၧ+ယု။ တိရိယံ အၪၥိတာ (အၪၨိတာ၊ သီ၊ အၪၧိတာ၊ က) တိ တိရစၧာနာ၊ ေဒဝမႏုႆာဒေယာ ဝိယ ဥဒၶံ ဒီဃာအဟုတြာ တိရိယံ ဒီဃာတိ အေတၳာ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၁၉။ (အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၄၃၅။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၇။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၆၁။ ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၇၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၈။ နိတိ၊ ဓာ။ ၃ဝ-လည္း ၾကည့္)။]
(၁) တိရစၧာန္ (က) ေအာက္တန္းက်ေသာ (သတၱဝါ)။ တိရစၧ-ၾကည့္။ (ခ) ဖီလာ (အေထာင္လိုက္မဟုတ္ေသာ) အားျဖင့္-ျဖစ္-ပြါး-ရွည္လ်ား-ေသာ (သတၱဝါ)။ (၂) (နတ္ျပည္ခရီး,နိဗၺာန္ခရီးကို) ပိတ္ဆီး-ကြယ္ျခား-ဟန္႔တား-ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ (စကား)။ တိရစၧာနကထာ-ၾကည့္။ (၃) တိရစၧာန္ဘုံ။ တိရစၧာႏုပပတၱိေဟတုက-ၾကည့္။ အတိရစၧာနဂါမီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiracchāna:တိရစၧာန (ပ)
တိရစၧာန္။ ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္၏ အလိုအားျဖင့္၊ ဤပုဒ္ကား တိရိစၧာနဟု ရွိသင့္သည္။ တိရိယဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ႏွင့္ တိရိအ တိရိအံစ တိရိကၡ တိရိစၧဟူေသာ ျပာကရိတ္ပုဒ္တို႔ကို ေထာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,