Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tirīṭaka:a.树皮[衣]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tirīṭaka,【中】 樹皮衣。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tirīṭaka,【中】樹皮衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tirīṭaka: tirīṭaka(pu,na)
တိရီဋက(ပု၊န)
[tirī (ri)ṭa+ka..,ṭī.442.sūci.]
[တိရီ (ရိ)ဋ+က။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tirīṭaka:[nt.] a garment made of bark; the strips used for that purpose.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tirīṭaka:y phục làm từ vỏ cây,không hợp luật,tội tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tirīṭaka:တိရီဋက(ပု၊န)
[တိရီ (ရိ)ဋ+က။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ သူစိ။]
(၁) ေတာက္ရပ္ပင္။ တိရီဋက႐ုကၡတစဝတၳ-ၾကည့္။ (၂) ေတာက္ရပ္-ေခါက္-ခြံ။ (န) (၃) ေလွ်ာ္ေတ၊ (က) သစ္-ေခါက္-ခြံ-ျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္အထည္။ (ခ) ေတာက္ရပ္-ေခါက္-ခြံျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္အထည္။ တိရီဋက႐ုကၡတစဝတၳ-ၾကည့္။ (ဂ) ဘုဇပတ္ (စလူ) ေခါက္-စသည္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အဝတ္အထည္။ (၄) မကိုဋ္၊ သရဖူ။ တိရီဋ-(၅)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tirīṭaka:တိရီဋက (န)
သစ္ေခါက္ပုဆိုး။ ေလွ်ာ္ေတ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,