Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tirīṭa:tirīta n.ティりータ(tirīṭa)樹.tirīṭaka tirīṭa的樹皮衣(a garment made of tirīṭa bark).
パーリ語辞典 水野弘元著
tirīṭa:tirīta n.ティり一タ樹.tirīṭaka ティりータ樹皮衣.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tirīṭa,【中】 珠仔樹(東印度的一種喬木〔總狀山礬〕 (Symplocos racemosa))。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tirīṭa,【中】珠仔樹(東印度的一種喬木〔總狀山礬〕(Symplocos racemosa)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tirīṭa: tirīṭa(pu,na)
တိရီဋ(ပု၊န)
[tara+kīṭa=īta=ita.ṇvādi.52.,ṭī.442.sūci.tiro+i+ta.vakkalañhi nivasanānaṃ aṅgapaccaṅgaṃ tirobhāvaṃ paṭicchannabhāvaṃ eti gacchati anenāti vāç rukkhaṃ tiro paṭicchannaṃ hutvā eti pavattatīti vā ]]tirīṭa]]nti vuccati.pā,yo,1.283.(tva+ī.thoma).]
[တရ+ကီဋ=ဤတ=ဣတ။ ဏြာဒိ။ ၅၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ သူစိ။ တိေရာ+ဣ+တ။ ဝကၠလၪႇိ နိဝသနာနံ အဂၤပစၥဂႍ တိေရာဘာဝံ ပဋိစၧႏၷဘာဝံ ဧတိ ဂစၧတိ အေနနာတိ ဝါ,႐ုကၡံ တိေရာ ပဋိစၧႏၷံ ဟုတြာ ဧတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ "တိရီဋ"ႏၲိ ဝုစၥတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၂၈၃။ (တြ+ဤဋက္။ ေထာမ)။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tirīṭa,(nt.) the tree Symplocos racemosa,also a garment made of its bark Vin.I,306 (°ka); D.I,166=A.I,295; M.I,343; Pug.51.(Page 304)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tirīṭa:áo vỏ cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tirīṭa:တိရီဋ(ပု၊န)
[တရ+ကီဋ=ဤတ=ဣတ။ ဏြာဒိ။ ၅၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ သူစိ။ တိေရာ+ဣ+တ။ ဝကၠလၪႇိ နိဝသနာနံ အဂၤပစၥဂႍ တိေရာဘာဝံ ပဋိစၧႏၷဘာဝံ ဧတိ ဂစၧတိ အေနနာတိ ဝါ,႐ုကၡံ တိေရာ ပဋိစၧႏၷံ ဟုတြာ ဧတိ ပဝတၱတီတိ ဝါ "တိရီဋ"ႏၲိ ဝုစၥတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၂၈၃။ (တြ+ဤဋက္။ ေထာမ)။]
(၁) ေထာက္ရပ္ပင္။ တိရီဋက႐ုကၡတစဝတၳ-ၾကည့္။ (၂) ေတာက္ရပ္-ေခါက္-ခြံ။ (န) (၃) ေလွ်ာ္ေတ၊ (က) သစ္-ေခါက္-ခြံ-ျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္အထည္။ (ခ) ေတာက္ရပ္-ေခါက္-ခြံ-ျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္အထည္။ (၄) တိရီဋ-အမည္ရွိေသာ နတ္ဝတ္ပုဆိုး။ (၅) မကိုဋ္၊ သရဖူ။ (၆) ဦးရစ္၊ ေခါင္းေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tirīṭa:တိရီဋ (န)
ဦးရစ္ေခါင္းေပါင္း။ သစ္ခြံပုဆိုး။ သစ္ေခါက္ပုဆိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tirīṭa:တိရီဋ (ပ)
ေဒါက္ရပ္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,