Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
timaṇḍalapaṭicchādana: timaṇḍalapaṭicchādana(na)
တိမ႑လပဋိစၧာဒန(န)
[timaṇḍala+paṭicchādana]
[တိမ႑လ+ပဋိစၧာဒန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
timaṇḍalapaṭicchādana:cách mặc hạ y (y nội) đúng luật,trên phải kín rún và thắt lưng,dưới phải qua khỏi đầu gối tối thiểu tám ngón tay hai bàn tay khép lại,ngón cái nằm riêng,kể là tám ngón
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
timaṇḍalapaṭicchādana:တိမ႑လပဋိစၧာဒန(န)
[တိမ႑လ+ပဋိစၧာဒန]
၃-ပါးေသာ ကိုယ္အဂၤါအဝန္းကို (သင္းပိုင္,ဧကစၥီတို႔ျဖင့္) ဖုံးလႊမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,