Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tila:m.n.[〃m.] 胡麻,芝麻.-odana 胡麻飯.-kakka 胡麻膏.-tela 胡麻油.-daṇḍaka 胡麻幹.-piṭṭha 胡麻粉.-phala胡麻子,胡麻實.-vāha 胡麻荷.-saṅguḷikā 胡麻餅.
パーリ語辞典 水野弘元著
tila:m.n.[〃m.] 胡麻,ごま,-odana 胡麻飯.-kakka 胡麻膏.-tela胡麻油.-daṇḍaka 胡麻幹.-piṭṭha胡麻粉.-phala胡麻子,胡麻実.-vāha 胡麻荷.-saṅguḷikā 胡麻餅.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tila:m.n.[〃m.] 胡麻,ごま,-odana 胡麻飯.-kakka 胡麻膏.-tela胡麻油.-daṇḍaka 胡麻幹.-piṭṭha胡麻粉.-phala胡麻子,胡麻実.-phala-matta胡麻粒ほど[の大きさ].-vāha 胡麻荷.-saṅguḷikā 胡麻餅
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tila,【中】 芝麻種子。 ~kakka 【中】 芝麻漿。 ~piṭṭha,~piññāka,【中】碾芝麻。 ~muṭṭhi,【陽】 一把芝麻。 ~vāha,【陽】 一滿車芝麻。~saṅgulikā,【陰】 芝麻糕。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tila,【中】芝麻子。tilakakka,【中】芝麻漿。tilapiṭṭha,tilapiññāka,【中】芝麻滓,芝麻醬。tilamuṭṭhi,【陽】一把芝麻。tilavāha,【陽】一滿車芝麻。tilasaṅgulikā,【陰】芝麻糕。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tila: tila(pu,na)
တိလ(ပု၊န)
[tila+a.nīti,dhā.169,34va.]
[တိလ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၉၊ ၃၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tila:[nt.] the sesamum seed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tila,(m.nt.) [Vedic tila m.] the sesame plant & its seed (usually the latter,out of which oil is prepared:see tela),Sesamum Indicum.Often combd with taṇḍula,e.g.A.I,130=Pug.32; J.I,67; III,53.-- Vin.I,212 (navātilā); A.IV,108; Sn.p.126; J.I,392; II,352; Vism.489 (ucchu°); DhA.I,79; PvA.47 (tilāni pīḷetvā telavaṇijjaṁ karoti).

--odana rice with sesame J.III,425; --kakka sesame paste Vin.I,205; --tela ses.oil VvA.54 (°ṁ pātukāma); DhA.III,29; Bdhd 105; --piññāka tila seed-cake,oilcake VvA.142; --piṭṭha sesamum-grinding,crushed s.seed Vin.IV,341.--muṭṭhi a handful of ses.J.II,278; --rāsi a heap of t.seeds VvA.54; --vāha a cartload of t.seeds A.V,173=Sn.p.126; --saṅgulikā a ses.cake DhA.II,75.(Page 304)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TILA:[nt] hột mè --kakka [nt] nhồi dầu mè --piṭṭha,--piññāka [nt] xay bột mè--muṭṭhi [m] một nắm hột me --vāha [m] xe chở mè --saṅgulikā [f] bánh mè
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tila:hạt mè
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tila:တိလ(ပု၊န)
[တိလ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၉၊ ၃၄ဝ။]
(၁) ႏွမ္းပင္။ တိလခါဏုက-ၾကည့္။ (၂) (က) ႏွမ္းသီး၊ ႏွမ္းေစ့အိမ္။ (ခ) ႏွမ္းေစ့၊ ႏွမ္းလုံး။ (ဂ) ႏွမ္းေစ့ႏွင့္တူေသာ၊ ႏွမ္းေစ့သဏၭာန္ရွိေသာ (မွဲ႔-စသည္)။ တိလကာဠက-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tila:တိလ
ဘူ+စု = သိေနေဟ-ေစးကပ္ျခင္း၌။
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ တိလတိ၊ ေတလတိ၊ ေတလယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tila:တိလ (ပ)
ႏွမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,