Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tikkha:a.[=tikhiṇa,tiṇha] 銳的,銳利的,利的,捷疾的.-indriya 利根.-paññā 利慧,銳智.
パーリ語辞典 水野弘元著
tikkha:a.[=tikhiṇa,tiṇha] 鋭き,鋭利な,利き,捷疾の.-indriya利根.-paññā 利慧,鋭智.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tikkha:a.[=tikhiṇa,tiṇha] 鋭き,鋭利な,利き,捷疾の.-indriya利根.-pañña利慧者.-paññā 利慧,鋭智
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tikkha,【形】 銳利的,敏銳的,下決定得快的。 ~pañña,【形】 銳慧(有銳利的智力)。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tikkha,【形】銳利的,敏銳的,下決定得快的。tikkhapañña,【形】銳慧(有銳利的智力)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tikkha: tikkha(ti)
တိကၡ(တိ)
[tija+kha+a.(tīkpaṇa-saṃ)]
[တိဇ+ခ+အ။ (တီကၸဏ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tikkha:[adj.] sharp; acute; quick in deciding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tikkha,(adj.) [=tikhiṇa] sharp,clever,acute,quick (only fig.of the mind),in tikkh-indriya (opp.mud-indriya) Nd2 2353P=Ps.I,121=II.195; & tikkha-paññatā A.I,45.(Page 301)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIKKHA:[a] tinh nhuệ,lanh lợi,sắc bén,giải quyết mau lẹ --paññā [a] có trí tuệ,tinh thông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tikkha:တိကၡ(တိ)
[တိဇ+ခ+အ။ (တီကၸဏ-သံ)]
ထက္ေသာ၊ (က) ထက္ျမက္-စူးရွ-ေသာ။ တိကၡတာ-(က)-လည္းၾကည့္။ (ခ) လ်င္ျမန္ေသာ။ တိကၡပညာ,တိကၡမာယ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ဂ) အဟုန္ျပင္းေသာ၊ ေရစီးၾကမ္းေသာ။ (ဃ) အပူရွိန္ျပင္းေသာ။ တိကၡဂၢိ,တိကၡဓာတုက,တိကၡဘာဝဘာသုရ-တို႔ၾကည့္။ (င) ႐ုန္႔ရင္းေသာ။ (စ) ရဲရင့္ေသာ။ တိကၡဘာဝ-(ဂ)-ၾကည့္။ (ဆ) ၾကည္လင္ေသာ။ တိကၡဝိသဒတာ-(ခ)-ၾကည့္။ (ဇ) လြန္ကဲေသာ။ တိကၡတာ-(ခ)-ၾကည့္။ (စ်) ထက္သန္-အားရွိ-ေသာ။ တိကၡဘာဝပရိပါလက-(ခ)-လည္းၾကည့္။ (ည) ရင့္က်က္-ခက္မာ-ေသာ။ တိကၡဘာဝ-(ဃ)-ၾကည့္။ (ဋ) ခြၽန္ထက္ေသာ။ တိကၡသတၱိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tikkha:တိကၡ (တိ)
ထက္သည္။ ထက္ျမက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,