Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tikicchati:[= cikicchati,Sk.cikitsati.cit 的 desed.] 醫治,療治.ppr.tikicchant; caus.tikicchāpeti 使治療.
パーリ語辞典 水野弘元著
tikicchati:[=cikicchati,Sk.cikitsati.cit の desed.] いやす,療治す.ppr.tikicchant; caus.tikicchāpeti 治療させる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tikicchati,(kit + cha,ki 重疊,而前 k 被改成 t),治療,醫治。 【過】 ~chi。【過分】 ~chita。 【現分】 ~chanta。 【獨】 tikicchitvā。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tikicchati,(kit+cha,ki 重疊,而前 k 被改成 t),治療,醫治。【過】tikicchi。【過分】tikicchita。【現分】tikicchanta。【獨】tikicchitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tikicchati: tikicchati(kri)
တိကိစၧတိ(ႀကိ)
[kita+cha+ti.(ka.nyāsa.433.rū.532-).titikkhatiç pabbatāyati (rū,ṭī.536)- .kita+cha+la=a+ti.(.pañcikā,5.2- sya-).(cikita-ti-saṃ)]
[ကိတ+ဆ+တိ။ (ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၄၃၃။ ႐ူ။ ၅၃၂-ၾကည့္)။ တိတိကၡတိ,ပဗၺတာယတိ (႐ူ၊ ဋီ။ ၅၃၆)-ႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။ ကိတ+ဆ+လ=အ+တိ။ (ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၂-ႏွင့္ ယင္းသ်-ၾကည့္)။ (စိကိတ-တိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tikicchati:[kit + cha; ki is doubled and the former k is changed to t] cures; treats medically.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tikicchati,[also cikicchati=Sk.cikitsati.Desid.of cit,to aim at,think upon,in pregnant sense of endeavouring to heal] to treat medically,to cure Vin.I,276; S.I,222; Miln.172,272,302.Caus.tikicchāpeti J.I,4.(Page 301)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tikicchati:To treat medically,to cure
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIKICCHATI:(kit+cha) trị bịnh,chăm nom cho thuốc [aor] --chi [pp] --chita [prp]chanta [abs]ṭikicchitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tikicchati:တိကိစၧတိ(ႀကိ)
[ကိတ+ဆ+တိ။ (ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၄၃၃။ ႐ူ။ ၅၃၂-ၾကည့္)။ တိတိကၡတိ,ပဗၺတာယတိ (႐ူ၊ ဋီ။ ၅၃၆)-ႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။ ကိတ+ဆ+လ=အ+တိ။ (ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၂-ႏွင့္ ယင္းသ်-ၾကည့္)။ (စိကိတ-တိ-သံ)]
ကုစား၏၊ ေဆး-ကု-ေပး-ေကြၽး-၏၊ (က) ပကတိအနာ႐ုပ္ေရာဂါကို-ပယ္ရွား-ေပ်ာက္ၿငိမ္း-ေစ၏။ (ခ) ကိေလသာအနာစိတ္ေရာဂါကို-ပယ္ရွား-ေပ်ာက္ၿငိမ္း-ေစ၏။ (ဂ) အက်ိဳးကို ၿပီးေစ၏။ တိကိစၧႏၲ-(ဃ)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tikicchati:တိကိစၧတိ (ဝိကတိ) (√စိတ္)
ကုစား၏။ ေဆးကု၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,