Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tikabhojana: tikabhojana(na)
တိကေဘာဇန(န)
[tika+bhuñjitabba+bhojana.tika+anuññāta+bhojana.akye.]
[တိက+ဘုၪၨိတဗၺ+ေဘာဇန။ တိက+အႏုညာတ+ေဘာဇန။ အလယ္ပုဒ္ေက်။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tikabhojana:bữa ăn chỉ gồm ba tỳ khưu tại nhà cư sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tikabhojana:တိကေဘာဇန(န)
[တိက+ဘုၪၨိတဗၺ+ေဘာဇန။ တိက+အႏုညာတ+ေဘာဇန။ အလယ္ပုဒ္ေက်။]
တိက-ေဘာဇဉ္။ (၁) ၃-ပါးေသာ ရဟန္းတို႔ (တစ္ေပါင္းတည္း ခံယူ၍) စား-သင့္-ထိုက္-ေကာင္း-ေသာ ေဘာဇဉ္။ (၂) ၃-ပါးေသာ အက်ိဳးထူးတို႔ကို-စြဲယူ-အေၾကာင္းျပဳ-၍ ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ ေဘာဇဉ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tikabhojana:တိက-ေဘာဇန (န)
သံုးပါးေသာ ရဟန္းအေပါင္း ခံအပ္ေသာ ေဘာဇဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,