Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tiṭṭhati:[Sk.tiṣṭhati sthā] (站)立,住立,停止,存續.pr.ṭhati; imper.tiṭṭha,tiṭṭhāhi,tiṭṭhatu; ppr.tiṭṭhaṃ,tiṭṭhanto,tiṭṭhamāna; opt.tiṭṭhe,tiṭṭheyya; fut.ṭhassati; aor.aṭṭhāsi,aṭṭhaṃsu,aṭṭhā; inf.ṭhātuṃ; ger.ṭhatvā; grd.ṭhānīya; pp.ṭhita; pass.ṭhīyati; caus.ṭhapeti.cf.ṭhā,ṭhāna,ṭhiti.
パーリ語辞典 水野弘元著
tiṭṭhati:[Sk.tiṣṭhati sthā] 立つ,住立す,止まる,存続す.pr.ṭhati; imper.tiṭṭha,tiṭṭhāhi,tiṭṭhatu; ppr.tiṭṭhaṃ,tiṭṭhanto,tiṭṭhamāna; opt.tiṭṭhe,tiṭṭheyya; fut.ṭhassati; aor.aṭṭhāsi,aṭṭhaṃsu,aṭṭhā; inf.ṭhātuṃ; ger.ṭhatvā; grd.ṭhānīya; pp.ṭhita; pass.ṭhīyati; caus.ṭhapeti.cf.ṭhā,ṭhāna,ṭhiti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tiṭṭhati,(ṭhā + a,ṭhā 被改為 tiṭṭha),站著,停留,遵守,持續,保持。(比較級 tiṭṭhatu 的意義是:別管它,讓它是如此。) 【過】 aṭṭhāsi。 【過分】ṭhita。 【現分】 tiṭṭhanta,tiṭṭhamāna。【獨】 ṭhatvā。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tiṭṭhati,(ṭhā(sthā)停﹑站+a,ṭhā 被改為 tiṭṭha)(Frequentative of Vedic sthā,stand),站著(to stand,stand up,to be standing),停留(to stop,stay),持續(to last),保持(to remain in)。(比較級 tiṭṭhatu 的意義是:別管它,讓它是如此。) 【過】aṭṭhāsi﹐aṭṭhā。【過分】ṭhita。【現分】tiṭṭhaṁ,tiṭṭhanta,tiṭṭhamāna。【獨】ṭhatvā。imper.2nd tiṭṭha,3rd tiṭṭhatu。pot.tiṭṭhe & tiṭṭheyya。fut.ṭhassati。inf.ṭhātuṁ。grd.ṭhānīya。caus.ṭhapeti。med.pass.ṭhīyati。aor.pl.aṭṭhaṁsu & aṭṭhā; grd.ṭhānīya.。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiṭṭhati: tiṭṭhati(kri)
တိ႒တိ(ႀကိ)
[ṭṭhā+a+ti.(ka.468.rū.492.,5.175.nīti,sutta.949-).(tiṭṭhati-saṃ)]
[႒ာ+အ+တိ။ (ကစၥည္း။ ၄၆၈။ ႐ူ။ ၄၉၂။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၇၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၉၄၉-ၾကည့္)။ (တိ႒တိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tiṭṭhati:[ṭhā + a; ṭhā is changed to tiṭṭha] stands; stays; abides; lasts; remains.(comparative tiṭṭhatu has the meaning; leave it alone or let it be so).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tiṭṭhati,[Frequentative of Vedic sthā,stand (cp.sthāna,Lat.sto:see ṭhāna)=Av.hiśtaiti,Gr.i(ζthmi,Lat.sisto) to stand,etc.-- I.Forms:pres.ind.tiṭṭhati (Sn.333,434; Pv.I,51); imper.2nd tiṭṭha,3rd tiṭṭhatu; ppr.tiṭṭhaṁ,tiṭṭhanto,tiṭṭhamāna; pot.tiṭṭhe (Sn.918,968) & tiṭṭheyya (Sn.942); fut.ṭhassati (J.I,172,217); aor.aṭṭhāsi (J.I,279,pl.aṭṭhaṁsu J.II,129) & aṭṭhā (cp.agā,orig.impf.) (Sn.429; J.I,188); inf.ṭhātuṁ (PvA.174); ger.ṭhatvā (Sn.887); grd.ṭhānīya (PvA.72).-- pp.ṭhita,Caus.ṭhapeti.An apparent Med.-Pass.ṭhīyati,as found in cpd.pati-ṭṭhīyati is to be expld as Med.of paṭi+sthyā (see thīna),and should be written paṭi-tthīyati.See under patiṭṭhīyati.See also ṭhāna & ṭhiti.-- II.Meanings.-- 1.to stand,stand up,to be standing (see ṭhāna I.1a):ṭhānakappana-vacanaṁ nisajjādi-paṭikkhepato PvA.24; opp.to walking or lying down:tiṭṭhaṁ caraṁ nisinno vā Sn.151,193; tiṭṭhamānāya eva c’assā gabbhavuṭṭhānaṁ ahosi “she was delivered standing” J.I,52; ekamantaṁ aṭṭhāsi PvA.68,etc.; caṅkamana-koṭiyaṁ ṭhatvā PvA.79.-- 2.to stop,stay,abide; to last,endure,be at rest; fig.to remain in,abide by,acquiesce in (see ṭhāna I.1b).In imper.tiṭṭhatu it approaches the meanings of ṭhapeti viz.leave it alone,let it be so,all right.yāva kāyo ṭhassati tāva naṁ dakkhinti deva-manussā (as long as the body shall last) D.I,46.tiṭṭhe shall he live on (cp.ṭhāna II.d Sn.1053,1072 =Nd2 283,tiṭṭheyya saṭṭhikappasahassāni to stay on indefinitely); tiṭṭheyya kappaṁ D.II,103.tiṭṭhantī anto vimānasmiṁ “remaining inside the castle” Pv.I,101; tiṭṭha tāva “stop please” J.II,352; tiṭṭhabhadantika one who bids the guest stay (combd w.ehi-bh°) D.I,166; M.I,342; A.I,295; II,206:ovāde ṭhatvā (abiding by) J.I,153; VI,367; similarly J.VI,336.-- Imper.tiṭṭhatu J.IV,40; Miln.14; PvA.74.-- 3.to live (on=Instr.),behave,exist,be (see ṭhāna I.2); to be in a certain condition [gati,cp.ṭhāna II.(c)].Often periphrastically for finite verb (with ger.:cp.gata & ṭhita) tiṭṭhantam enaṁ jānāti (he knows their “gati”) Sn.1114 (see Nd2 283); āhārena tiṭṭhati PvA.27 (is supported by,cp.ṭhiti); yāvatāyukaṁ ṭhatvā (outliving their lives) PvA.66; karuṇa-ṭhānīya (=*kāruṇayitabba) deserving pity PvA.72; yā tvaṁ tiṭṭhasi (how you are or look!) Vv 441,etc.-- with ger.:pharitvā aṭṭhāsi (pervaded) J.VI,367; aṭṭhiṁ āhacca aṭṭhāsi (cut through to the bone) J.IV,415; gehaṁ samparivāretvā aṭṭhaṁsu (encircled the house) PvA.22.(Page 301)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tiṭṭhati:To stand; to stand aside,be excepted or omitted,remain behind; to stay,stop,remain; to dwell,continue,abide,last,endure,remain constant,live,exist,be
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIṬṬHATI:(thā+a) (thā được đổi lại tiṭṭha) đứng,ở,cư ngụ,kéo dài,ở lại [aor] --aṭṭhāri [pp] ṭhita [prp] tiṭṭhanta,tiṭṭhamāna [abs] ṭhatvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tiṭṭhati:đứng,đứng lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiṭṭhati:တိ႒တိ(ႀကိ)
[႒ာ+အ+တိ။ (ကစၥည္း။ ၄၆၈။ ႐ူ။ ၄၉၂။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၇၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၉၄၉-ၾကည့္)။ (တိ႒တိ-သံ)]
(၁) တည္ေန၏၊ (က) ရပ္၏၊ မတ္တတ္ရပ္၏။ (ခ) တက္ေရာက္တည္ေန၏။ (ဂ) ရပ္တန္႔၏။ (ဃ) အပန္ေျဖနားေန၏။ (င) ထင္ရွားတည္ရွိ၏၊ မေပ်ာက္မကြယ္၊ မစုေတ၊ မေရြ႕လ်ာ။ (စ) သည္းခံ၏။ (ဆ) (အယူကို မစြန္႔လႊတ္ပဲ) ေနျမဲေန၏၊ (အယူကို) ျဖစ္ေစျမဲျဖစ္ေစ၏။ (ဇ) ျဖစ္၏။ (စ်) သေဘာကိုရ၏။ (ည) ထင္ရွားရွိ၏။ (၂) လွည့္လည္သြားလာေန၏။ (၃) က်င့္၏။ (၄) မပ်က္ပဲတည္၏၊ အပ်က္ရပ္၏၊ ပ်က္ျခင္းသို႔မေရာက္။ (၅) မေမ့မေပ်ာက္၊ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲတည္၏။ (ဌာ-ဓာန္၌ အ-လာ၍ ၿပီးရေသာ အ႒ံသု,အ႒,အ႒ာ,အ႒ာသႎ,အ႒ာသိ,အ႒ာသိ-စေသာ ပုဒ္မ်ားကို ဌာတိ'-ၾကည့္ပါ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiṭṭhati:တိ႒တိ (√ဌာ)
ရပ္၏။ တည္၏။ တန္႔၏။
ဒီဃံ အဒၶါနံ တိ႒ႏၲိ၊ ရွည္စြာေသာကာလပတ္လံုး တည္ကုန္၏။ တိ႒ တာဝ၊ ရပ္ေတာ္မူပါ ဦးေလာ့။ နတိ႒ ဘဒၵႏၲိေကာ၊ အရွင္ေကာင္းရပ္ေတာ္မူပါဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္ မရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,