Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tiṇṇa:a.[Sk.tīrṇa.tarati 的 pp.] 已橫渡的,已度脫的,已超越過的.-kathaṃkatha,-vicikiccha 已脫出疑惑的.
パーリ語辞典 水野弘元著
tiṇṇa:a.[Sk.tīrṇa.tarati の pp.] 渡れる,度脱せる,超えたる.-kathaṃkatha,-vicikiccha疑惑を脱せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tiṇṇa,(tarati 的【過分】),已越過,已經歷,已達到最後終點(的人)。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tiṇṇa,(tarati 的【過分】),已越過,已經歷,已達到最終點(的人)。tiṇṇavicikicchā﹐【陰】度疑。Tiṇṇā vicikicchāti sappaṭibhayakantārasadisā soḷasavatthukā aṭṭhavatthukā ca tiṇṇā vicikicchā tiṇṇavicikicchā.(越過懷疑:類似危險的荒野--十六事(soḷasavatthukā) (懷疑)、八事(aṭṭhavatthukā) (懷疑)的越過懷疑為‘度疑’)(Mṭ.56.)CS:p.2.40)。十六事懷疑︰懷疑「過去世我存在嗎?過去世我不存在嗎?等等」。八事懷疑:1.真實佛。2.真實法。3.真實僧伽。4.戒定慧三學。5.過去世,即過去五蘊。6.未來世,即未來五蘊。7.過去世與未來世,即過去與未來五蘊。8.緣起。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tiṇṇa: tiṇṇa(pu)
တိဏၰ(ပု)
[tara+ta.ka.581.rū.616.,5.153.nīti,sutta.1184.(tīṇī-saṃ)]
[တရ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၈၁။ ႐ူ။ ၆၁၆။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၄။ (တီဏီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tiṇṇa,(pp.of tarati) crossed over; gone through; one who has reached the final end.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tiṇṇa,[pp.of tarati] one who has reached the other shore (always fig.) gone through,overcome,one who has attained Nibbāna.Ogha° gone through the great flood S.I,3,142; Sn.178,823,1082,1101,1145; D.III,54; Sn.21 (+pāragata),359 (+parinibbuta),515,545 (tiṇṇo tāres’imaṁ pajaṁ); It.123 (tiṇṇo tārayataṁ varo); Dh.195 (-sokapariddava); Nd2 282.

--kathaṅkatha (adj.) having overcome doubt,free from doubt Sn.17,86,367; --vicikiccha=prec.Vin.I,16; D.I,110; II,224,229; Pug.68; DA.I,211.(Page 302)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TIṆṆA:(pp của tarati) đi ngang qua,đi thông qua,người đã đi đến mục tiêu cuối cùng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tiṇṇa:vượt khỏi,đi qua,đã vượt qua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tiṇṇa:တိဏၰ(ပု)
[တရ+တ။ ကစၥည္း။ ၅၈၁။ ႐ူ။ ၆၁၆။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၄။ (တီဏီ-သံ)]
(၁) ကူးျခင္း၊ ကူးေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-ျခင္း။ တိဏၰာကာရ-လည္းၾကည့္။ (တိ) (၂) ကူး-ထြက္ေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-ၿပီးေသာ၊ (က) သံသရာ-မွ-ကို-ကူးေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-ၿပီးေသာ။ (ခ) ကိေလသာ-မွ-ကို-ကုးေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-ၿပီးေသာ။ (ဂ) ေရအယဉ္-မွ-ကို-ကူးေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-ၿပီးေသာ။ (ဃ) ကူးခပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ၊ ေပါေလာေပၚေသာ။ (၃) ေရာက္ၿပီးေသာ၊ (က) နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ၿပီးေသာ။ (ခ) သဗၺညဳတ-ဉာဏ္သို႔ေရာက္ၿပီးေသာ။ (ဂ) (သံသရာ၏) ကမ္းတစ္ဖက္-သို႔ေရာက္-၌တည္-ၿပီးေသာ။ (၄) ကင္းၿပီးေသာ။ (၅) ကူးေျမာက္-ေက်ာ္လြန္-အပ္ၿပီးေသာ (ဝိစိကိစၧာ-စသည္)။ တိဏၰကခၤ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiṇṇa:တိဏၰ (န)
ကူးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiṇṇa:တိဏၰ (ပ)
ကူးေျမာက္ၿပီးေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tiṇṇa:တိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√တရ္+န)
ကူးေျမာက္ၿပီ။ လြန္ေျမာက္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,