Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ti:ind.[iti 的省略語.] 如此,像這樣 (thus).
パーリ語辞典 水野弘元著
ti:ind.[iti の略.] と,かく.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ti:num.[Sk.tris]三,三つ.m.tayo.f.tisso,n.tīni.timattāni aṭṭhisatāni三百程の骨.tirattaṁ三夜を.-kusala-sampatti三善趣.-koṭi-parisuddhi 三点清浄.-cīvara 三衣.-cīvara-dhara着三衣者,三衣者.-dubbaṇṇa-karaṇa三种坏色.-nikāyā三宗派[スリランカの三派.大寺派,无畏山寺派,祇陀林寺派].-pada catuvīsatakkhara[catuvīsati-akkhara]三句二十四字.-parivaṭṭa-dvādasakāra[dvādasa-ākāra]三转十二行相.-piṭaka 三蔵.-piṭaka-dhara三藏持者.-peṭakin三藏に精通せる者, 三蔵師.-bodhi 三菩提.-bhava 三有,三界.-maṇḍala三轮.-lakkhaṇa三相,三法印[无常,苦,无我]. -loka 三界.-vaṭṭa三轮转[业,烦恼,异熟] .-vidha 三種・-visākha (額上の) 三叉ある,渋面の.-veda三ヴエーダ.-sandhi三连结[十二缘起支の因果を三つの连结となす].-saraṇa-gamana三归,三归依
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ti,【形】 三(所有詞性的復數詞尾變化構型)。 ~kaṭuka,【中】 三種調味品。 ~kkhattuŋ,【副】 三次。 ~gāvuta,【形】 三伽浮他 (gāvuta) 的長度。 ~cīvara,三袈裟(即:外袈裟 saṅghāṭi、上袈裟 uttarāsaṅga、下袈裟 antaravāsaka)。 ~piṭaka,【中】 三藏(佛教經典)。 ~peṭaka,~peṭakī,【形】 三藏師。 ~yāma,【陰】 夜晚。 ~yojana,【中】 三由旬(距離)。【形】 三由旬的長度。 ~liṅgika,【形】 屬於 3 種性別的(尤指語法詞性:陽、陰、中性)。 ~loka,【陽】 三界(欲界、色界、無色界)。 ~vagga,【形】 三品。 ~vaṅgika,【 形】 有三個成份。 ~vassika,【形】 三歲。 ~vidha,【形】 三倍的。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ti,=crush=壓碎
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ti,【形】三(所有詞性的復數詞尾變化構型)。tikaṭuka,【中】三種調味品。tikkhattuṁ,【副】三次。tigāvuta,【形】三伽浮他 (gāvuta) 的長度。ticīvara,三袈裟(即:僧伽梨 saṅghāṭi、上衣 uttarāsaṅga、下衣antaravāsaka)。tipiṭaka,【中】三藏(佛教經典)。tipeṭaka,tipeṭakī,【形】三藏師。tiyāma,【陰】夜晚。tiyojana,【中】三由旬(距離)。【形】三由旬的長度。tiliṅgika,【形】屬於三種性別的(尤指語法詞性:陽)【陰】【中性】。tiloka,【陽】三界(欲界、色界、無色界)。tivagga,【形】三品。tivaṅgika,【形】有三個成份。tivassika,【形】三歲。tividha,【形】三倍的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ti: 【表示一句引文結尾的一個字尾】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ti: ti- i-sara so ]ti]saddā.ti--(1) mūpā.(2) paç (3) āviç (7) lopaç (ga) dhātuniddesaç (9) niç (1va)saṅkhyā ]sabba]-ti-hu 1va-rhieiea.mūpā.
တိတ္-ဗ်ည္းႏွင့္ ဣ-သရ ယွဉ္တြဲ ေပါင္းစပ္ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ 'တိ'သဒၵါ။ ယင္းတိ-သည္-(၁) ဓာတ္မူရင္းၾကည့္ပါ။ (၂) ပစၥည္း,(၃) အာခ်ာတ္ဝိဘတ္,(၇) ေလာပ,(ဂ) ဓာတုနိေဒၵသ,(၉) နိပါတ္,(၁ဝ)သခၤ်ာ 'သဗၺနာမ္'-တိ-ဟု ၁ဝ-မ်ိဳးရွိ၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
tipi,9,386+387+388+389+390
တိပိ၊၉၊၃၈၆+၃၈၇+၃၈၈+၃၈၉+၃၉၀
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ti:[adj.] three.(Declined in the plural of all genders).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ti,(adv.) [cp.Sk.iti] the apostrophe form of iti,thus.See iti.(Page 301)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ti:1.Ti-uppalamāliya Thera.-An arahant.In the time of Vipassī Buddha,he was a monkey on the banks of the Candabhāgā,and,having seen the Buddha,he offered him three lotuses.Shortly afterwards he fell from a rock,died,and was reborn in heaven.Ap.i.277.2.Ti-uppalamāliya Thera.-An arahant.The same as (1),except that,in this case,the Buddha was Phussa.Ap.i.291.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ti:An arahant.In the time of Vipassī Buddha he was a householder in Bandhumatī,where he tended his blind parents.Being prevented by his parents’ affliction from joining the Order,he repeated the Three Refuges under a monk,named Nisabha,and honoured them throughout his life of one hundred thousand years.He was eighty times born as king of the gods.In this last life he was born in a rich family in Sāvatthi,and,having heard the Buddha preach,became an arahant at the age of seventy-seven.Ap.i.74f.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ti:An arahant.In the time of Padumuttara Buddha he was garland-maker to the king,and,seeing the Buddha,while on his way to the palace,he threw up into the air three lotuses,which formed a canopy over the Buddha.Ti-padumiya was reborn as a deva,and owned a palace called Mahāvitthārika,which was three hundred leagues high.Ap.i.124ff.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ti:An arahant.He was once a vijjādhara,and,having seen the Buddha Sumedha flying through the air,offered him three flowers which remained suspended above the Buddha’s head.He was reborn as a deva in a palace in Tāvatimsa called Kanikāra (Ap.ii.441ff).He is probably identical with Uttara Thera.ThagA.i.241.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ti:see iti
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ti:Three,see tayo
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TI:[a] số ba --katuka [nt] gia vị,ba lần --kkhattum [ad] ba lần --gāvuta [a] đo lối ba gàvuta là mười hai km --cīvara tam y của vị tỳ kheo --piṭaka [nt] Tam Tạng --peṭaka,--peṭakī [a] tam tạng pháp sư hay thuộc làu tam tạng --ỳamā [f] ba canh,một đêm tròn --yojana [nt] xa ba do tuần [adj] đo được ba do tuần --liṅgika [a] thuộc về ba giống --loka [m] tam giới--vagga [a] ba nhóm --vaṅgika [a] có ba cử tri,ba cấu tạo lập hiến --vasika có ba hạ,ba năm --vidha [a] ba lần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ti:တိ
တ္-ဗ်ည္းႏွင့္ ဣ-သရ ယွဉ္တြဲ ေပါင္းစပ္ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ 'တိ'သဒၵါ။ ယင္းတိ-သည္-(၁) ဓာတ္မူရင္းၾကည့္ပါ။ (၂) ပစၥည္း,(၃) အာခ်ာတ္ဝိဘတ္,(၇) ေလာပ,(ဂ) ဓာတုနိေဒၵသ,(၉) နိပါတ္,(၁ဝ)သခၤ်ာ 'သဗၺနာမ္'-တိ-ဟု ၁ဝ-မ်ိဳးရွိ၏။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
တိပိ၊၉၊၃၈၆+၃၈၇+၃၈၈+၃၈၉+၃၉၀
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
ti:တိ
ဒိ = ေဆဒေန-ျဖတ္ျခင္း၌။ တိယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ti:တိ (ပ)
သံုး။
တေယာ၊ သံုး။ တီနိ၊ သံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,