Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thuti:f.[Sk.sthuti.cf.thavati] 讚賞.
パーリ語辞典 水野弘元著
thuti:f.[Sk.sthuti.cf.thavati] 賞讃.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thuti,【陰】 稱贊。 ~pāṭhaka,【陽】 致頌詞者,吟遊詩人。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thuti,【陰】稱贊。thutipāṭhaka,【陽】致頌詞者,吟遊詩人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thuti: thuti(thī)
ထုတိ(ထီ)
[thu+ti.,ṭī.118.nīti,dhā.68,249.thu+i.addhamāgadhī,.(stuti-saṃ)]
[ထု+တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၈၊ ၂၄၉။ ထု+ဣ။ အဒၶမာဂဓီ၊ ဓာန္။ (သၱဳတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thuti:[f.] praise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thuti,(f.) [cp.thavati] praise J.IV,443 (thutiṁ karoti); VvA.158.(Page 309)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
thuti:Praise,thanks
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THUTI:[f] khen ngợi --pāṭhaka [m] người tán dương,ca tụng,thi sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thuti:ထုတိ(ထီ)
[ထု+တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၈၊ ၂၄၉။ ထု+ဣ။ အဒၶမာဂဓီ၊ ဓာန္။ (သၱဳတိ-သံ)]
(၁) ခ်ီးမြမ္း-ခ်ီးဝွဲ-ခ်ီးက်ဴး-ျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၊ (က) မ်က္ေမွာက္၌ ခ်ီးက်ဴးျခင္း။ (ခ) မ်က္ကြယ္၌ ခ်ီးက်ဴးျခင္း။ (၂) ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (စကား,သဒၵါ-စသည္)။ (၃) ထုတိ-သဒၵါ။ (တိ) (၄) (ဘုန္းတန္ခိုးကို) ခ်ီးက်ဴးတတ္ေသာ၊ သူ။ ထုတိမာဂဓဝႏၵိကာစရိယက-ၾကည့္။ (၅) ခ်ီးက်ဴး-အပ္-ခံရ-ေသာ၊ သူ။ ထုတိပၸသတၳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thuti:ထုတိ (ဣ) (√ထု+တိ)
ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ ေကာင္းခ်ီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,