Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thusa:m.[cf.Sk.tuṣa] 稃,穀殼,穀皮,稻殼.-aggi 稃火.-odaka 粥,酸粥.-piṇḍa 稃團(a lump of husks of grain).-homa 稃的護摩.
パーリ語辞典 水野弘元著
thusa:m.[cf.Sk.tuṣa] 稃,もみがら,穀皮.-aggi 稃火.-odaka粥,酸粥.-piṇḍa 稃団.-homa 稃の護摩.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thusa,【陽】 糠,谷殼。 ~ggi,【陽】 谷殼火。 ~pacchi,【陰】 收谷殼的籃子。 ~sodaka,【中】 一種醋。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thusa,【陽】糠,谷殼。thusaggi,【陽】谷殼火。thusapacchi,【陰】收谷殼的籃子。thusasodaka,【中】一種醋。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thusa: thusa(pu,na)
ထုသ(ပု၊န)
[tusa+a.thusampi.tusaussagge....dhaññānameva tace vakkalethuso,tusa tuṭṭhimhi,tassa tho,thuso pume.]]dhaññattace pumā thuso]] tyamarakose.,ṭī.453.(-dhātvattha.169).thu+sa=.thavīyatīti thuso=vīhitaco.ṇvādi.214.]
[တုသ+အ။ ထုသမၸိ။ တုသဥႆေဂၢ။...ဓညာနေမဝ တေစ ဝကၠေလထုေသာ၊ တုသ တု႒ိမွိ၊ တႆ ေထာ၊ ထုေသာ ပုေမ။ "ဓညတၱေစ ပုမာ ထုေသာ" တ်မရေကာေသ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅၃။ (-ဓာတြတၳ။ ၁၆၉)။ ထု+သ=သက္။ ထဝီယတီတိ ထုေသာ=ဝီဟိတေစာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thusa:[m.] chaff; husk of grain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thusa,(nt.) [Vedic tuṣa (m.)] husk of grain,chaff A.I,242 (together w.other qualities of corn); J.IV,8; Vism.346.‹-› athusa D.III,199.

--aggi a fire of husks Nett 23; --odaka gruel (=sabbasambhārehi kataṁ sovīrakaṁ Pug.A 232) D.I,166= A.I,295=Pug.55; --pacchi a bird stuffed with chaff,a straw-bird J.I,242; --piṇḍa a lump of husks Vin.II,151; --rāsi a heap of h.DhA.I,309; --homa an oblation of h.D.I,9 (=DA.I,93; v.l.BB kana,for kaṇa; cp.kaṇahoma D.I,9).(Page 309)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THUSA:[m] vỏ (lúa),mày (bọc ngoài hột) --ggi [m] lửa của vỏ (trấu) --pacchi [f] thúng đựng vỏ (lúa) --sodaka [nt] một loại giấm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thusa:ထုသ(ပု၊န)
[တုသ+အ။ ထုသမၸိ။ တုသဥႆေဂၢ။...ဓညာနေမဝ တေစ ဝကၠေလထုေသာ၊ တုသ တု႒ိမွိ၊ တႆ ေထာ၊ ထုေသာ ပုေမ။ "ဓညတၱေစ ပုမာ ထုေသာ" တ်မရေကာေသ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅၃။ (-ဓာတြတၳ။ ၁၆၉)။ ထု+သ=သက္။ ထဝီယတီတိ ထုေသာ=ဝီဟိတေစာ။ ဏြာဒိ။ ၂၁၄။]
(၁) စပါးခြံ၊ (က) ဖြဲၾကမ္း။ (ခ) ဖြဲႏု။ (၂) စပါးဖ်င္း၊ စပါးေမွာ္။ (၃) ေကာက္စပါးမ်ိဳး၊ ေကာက္စပါးအေဆာက္အဦ။ ထုေသာဒက-ၾကည့္။ (၄) ဖြဲ႕ၾကမ္းႏွင့္တူေသာ (စိတ္-စသည္)။ ထုသခရဟဒယ-ၾကည့္။ (တိ) (၅) ထုသ-အမည္ရွိေသာ (ေရကန္-စသည္)။ ထုသဝါပီ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thusa:ထုသ
ဘူ = အပၸေက-နည္းငယ္သိမ္ဖ်င္းျခင္း၌။ ထုသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thusa:ထုသ (ပ)
စပါးခြံ။ ဖြဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,