Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thupikā: thupikā(thī)
ထုပိကာ(ထီ)
[thu (thū)pa+ṇvu+ā.thupa samussāye,cu.thupeti,thupayati.ayaṃ pāṇinidhātu....thūpasamussāye,cu,uīdīghādyāyaṃ.samussāyo ārohoubbedho.thūpeti,thūpayati,thūpo,yūpikāti aggavaṃsācariyo.nūtadhātumālā.6va.(nīti,dhā.326-).(stūpikā-saṃ)]
[ထု (ထူ)ပ+ဏြဳ+အာ။ ထုပ သမုႆာေယ၊ စု။ ထုေပတိ၊ ထုပယတိ။ အယံ ပါဏိနိဓာတု။...ထူပသမုႆာေယ၊ စု၊ ဦဒီဃာဒ်ာယံ။ သမုႆာေယာ အာေရာေဟာဥေဗၺေဓာ။ ထူေပတိ၊ ထူပယတိ၊ ထူေပါ၊ ယူပိကာတိ အဂၢဝံသာစရိေယာ။ ႏူတဓာတုမာလာ။ ၆ဝ။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၆-လည္းၾကည့္)။ (သၱဴပိကာ-သံ)]
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thupikā:ထုပိကာ(ထီ)
[ထု (ထူ)ပ+ဏြဳ+အာ။ ထုပ သမုႆာေယ၊ စု။ ထုေပတိ၊ ထုပယတိ။ အယံ ပါဏိနိဓာတု။...ထူပသမုႆာေယ၊ စု၊ ဦဒီဃာဒ်ာယံ။ သမုႆာေယာ အာေရာေဟာဥေဗၺေဓာ။ ထူေပတိ၊ ထူပယတိ၊ ထူေပါ၊ ယူပိကာတိ အဂၢဝံသာစရိေယာ။ ႏူတဓာတုမာလာ။ ၆ဝ။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၆-လည္းၾကည့္)။ (သၱဴပိကာ-သံ)]
(ျပာသာဒ္-စသည္၏)- အထြတ္၊ စုလစ္မြန္းခြၽန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,