Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thullakumārī: thullakumārī(thī)
ထုလႅကုမာရီ(ထီ)
[thullā+kumārī]
[ထုလႅာ+ကုမာရီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thullakumārī:[f.] a fat girl; an unmarried (but grown up) woman.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
thullakumārī:gái già,gái lỡ thì,phụ nữ lớn tuổi vẫn chưa chồng tỳ khưu nên xem đây là một trong những hạng đặc biệt nên tránh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thullakumārī:ထုလႅကုမာရီ(ထီ)
[ထုလႅာ+ကုမာရီ]
(က) ရာဂထူေျပာေသာ အမ်ိဳးသမီး။ ထုလႅကုမာရိကာ-(ခ)-လည္းၾကည့္။ (ခ) အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳဟိုင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thullakumārī:ထုလႅကုမာရီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,