Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thullaccaya:m.[thulla-accaya] 偷蘭遮,粗罪.
パーリ語辞典 水野弘元著
thullaccaya:m.[thulla-accaya] 偷蘭遮,粗罪.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
thullaccaya:(律學名詞)土喇咤亞,粗罪, (古音譯:)偷蘭遮,薩偷羅
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thullaccaya: thullaccaya(pu,na)
ထုလႅစၥယ(ပု၊န)
[thūla+accaya.thūloaccayo thullaccayo.vi,nicchaya,ṭī,1.12.thūlo accayo etthāti rasseç dvitte ca thullaccayaṃ.khuddasikkhā,ṭī,.113-4.]
[ထူလ+အစၥယ။ ထူေလာအစၥေယာ ထုလႅစၥေယာ။ ဝိ၊ နိစၧယ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၂။ ထူေလာ အစၥေယာ ဧတၳာတိ ရေႆ,ဒြိေတၱ စ ထုလႅစၥယံ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၁၃-၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thullaccaya:[m.] a grave offence.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
thullaccaya:loại trọng giới được xem chỉ sau hai tội ba la di và tăng tàn về mức nghiêm trọng lý do của tên gọi này là trong những trường hợp tơ tóc,không rơi vào hai tội kia,tỳ khưu thường mắc tội này chẳng hạn việc trộm cướp một vật có giá trị dưới năm māsaka,hay tiếp xúc thân xác phụ nữ qua một vật ngăn cách da thịt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thullaccaya:ထုလႅစၥယ(ပု၊န)
[ထူလ+အစၥယ။ ထူေလာအစၥေယာ ထုလႅစၥေယာ။ ဝိ၊ နိစၧယ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၂။ ထူေလာ အစၥေယာ ဧတၳာတိ ရေႆ,ဒြိေတၱ စ ထုလႅစၥယံ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၁၃-၄။]
(၁) (က) ႀကီးေလးေသာ အျပစ္။ (ခ) ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ရွိေသာ။ (၂) ေဒါင့္ကြင္းလည္းျပန္ၾကည့္ပါ။ (က) ႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ အျပစ္။ (ခ) ႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ အျပစ္ရွိေသာ (အာပတ္)၊ ထုလႅစဉ္းအာပတ္။ (၃) ထုလႅစၥယ-ဟူေသာ (အမည္)။ ထုလႅစၥယေဝါဟာရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thullaccaya:ထုလႅစၥယ (ပ) (ထုလႅ+အစၥယ)
ႀကီးေသာအျပစ္ မ်ားေသာအျပစ္ရွိေသာ အာပတ္။ ထုလႅစၥည္းအာပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,