Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thoka:a.[Sk.stoka] 僅一些的,少的.acc.thokaṃ adv.僅僅一些.thokaṃ thokaṃ 一點一點地(little by little),每次一點點(a little each time),次第順序地.
パーリ語辞典 水野弘元著
thoka:a.[Sk.stoka] 僅少の,少し.acc.thokaṃ adv.すこしばかり.thokaṃ thokaṃ 少しずつ,次第に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thoka,thoka,【形】 小的,一點點的,一些的。 ~thokaŋ,【副】 漸漸地。(p151)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thoka,thoka,【形】小的,一點點的,一些的。thokathokaṁ,【副】漸漸地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thoka: thoka(ti)
ေထာက(တိ)
[thuca+ṇa.,ṭī.7va4.(stoka-saṃç thova-addhamāgadhī)]
[ထုစ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၄။ (ေသၱာက-သံ,ေထာဝ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thoka:[adj.] small; little; a few.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thoka,(adj.) [for etymology see under thīna] little,small,short,insignificant; nt.a trifle.A.IV,10; J.VI,366; PvA.12 (kāla):nt.thokaṁ as adv.=a little J.I,220; II,103,159; V,198; PvA.13,38,43.-- thokaṁ thokaṁ a little each time,gradually,little by little Dh.121,239; Miln.9; SnA 18; PvA.168.(Page 310)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THOKA:--kaka [a] chút ít,nhỏ xíu --thokaṃ [ad] từ chút từ chút
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thoka:ít,kém
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thoka:ေထာက(တိ)
[ထုစ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၄။ (ေသၱာက-သံ,ေထာဝ-အဒၶမာဂဓီ)]
နည္း (နဲ)-နည္းပါး-ေသာ၊ (က) အနည္းငယ္ေသာ။ (ခ) (အခ်ိန္ အခါအားျဖင့္) တိုေတာင္း-တိုလ်-ေသာ (ဇီဝိတိေႁႏၵ-စသည္)။ (ဂ) မဆင္းရဲ-မပင္ပန္း-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thoka:ေထာက (တိ)
အနည္းငယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,