Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thira:a.[Sk.sthira] 堅固的(solid),結實牢固的(firm),強固的.
パーリ語辞典 水野弘元著
thira:a.[Sk.sthira] 竪き,強固の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thira,【形】 牢固的,固體的,耐久的。 ~tara,【形】 更牢固的,更固體的,更耐久的。 ~tā,【陰】 堅固,不動性。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thira,【形】牢固的,固體的,耐久的。thiratara,【形】更牢固的,更固體的,更耐久的。thiratā,【陰】堅固,不動性。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thira: thira(ti)
ထိရ(တိ)
[thira+ṇa]
[ထိရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thira: thira(ti)
ထိရ(တိ)
[thira+a.thiranti daḷhībhavantīti thirā,thiranti etehīti vā thirā.kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.16.thiro daḷhattane.dhātvattha.176.ṭhā+ira=kira.ṭhanti pavattantīti vā thirā,ṭha-ssa tho,iro.kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.16.ṭhā gatinivattiyaṃç ṭha-ssa thattaṃ,ṭhāti pavattatīti thiraṃ=ciraṭṭhāyī.ṇvādi.15va.thu+ira.thu gatitheriyesu,iro.,ṭī.584.(sthira-saṃ)]
[ထိရ+အ။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ထိရႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝါ ထိရာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ ထိေရာ ဒဠႇတၱေန။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၆။ ဌာ+ဣရ=ကိရ။ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲီတိ ဝါ ထိရာ၊ ဌ-ႆ ေထာ၊ ဣေရာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ,ဌ-ႆ ထတၱံ၊ ဌာတိ ပဝတၱတီတိ ထိရံ=စိရ႒ာယီ။ ဏြာဒိ။ ၁၅ဝ။ ထု+ဣရ။ ထု ဂတိေထရိေယသု၊ ဣေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈၄။ (သၳိရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thira:[adj.] firm; solid; lasting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thira,(adj.) [Vedic sthira,hard,solid; from sthā or Idg.ster (der.of stā) to stand out=to be stiff; cp.Gr.stereόs; Lat.sterilis (sterile=hardened,cp.Sk.starī); Ohg.storrēn,Nhg.starr & starren,E.stare; also Lat.strenuus] solid,hard,firm; strenuous,powerful J.I,220; IV,106 (=daḷha); Miln.194 (thir-âthira-bhāva strength or weakness); VvA.212 (id.),35 (=thāmavant); Sdhp.321.(Page 309)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THIRA:[a] chắc chắn,vững vàng,bền lâu --tara [a] càng chắc vững,bền lâu --tā [f] sự chắc vững,không dời đổi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thira:ထိရ(တိ)
[ထိရ+အ။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ထိရႏၲိ ဧေတဟီတိ ဝါ ထိရာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ ထိေရာ ဒဠႇတၱေန။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၆။ ဌာ+ဣရ=ကိရ။ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲီတိ ဝါ ထိရာ၊ ဌ-ႆ ေထာ၊ ဣေရာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ,ဌ-ႆ ထတၱံ၊ ဌာတိ ပဝတၱတီတိ ထိရံ=စိရ႒ာယီ။ ဏြာဒိ။ ၁၅ဝ။ ထု+ဣရ။ ထု ဂတိေထရိေယသု၊ ဣေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈၄။ (သၳိရ-သံ)]
(၁) ၾကာျမင့္စြာ-တည္-ျဖစ္-တတ္ေသာ၊ (က) ျမဲေသာ။ (ခ) တည္တံ့ေသာ။ (ဂ) ခိုင္ခံ့ေသာ။ (ဃ) အားရွိ-အားေကာင္း-ေသာ။ (င) မတုန္လႈပ္-မယိမ္းယိုင္-ေသာ။ (စ) တင္းက်ပ္-မေရာ့ရဲ-ေသာ။ (ဆ) အႏွစ္ျပည့္ေသာ။ (ဇ) မေဖာက္ျပန္-မေျပာင္းလဲ-ေသာ။ (စ်) ရဲဝံ့-မတြန္႔ဆုတ္-ေသာ။ (ည) မွန္ကန္-မခြၽတ္ယြင္း-ေသာ။ (ဋ) အျပစ္-ကင္း-မရွိ-ေသာ။ (ဌ) အတိအက်ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ။ (ဍ) မျပတ္မစဲ အျမဲျဖစ္တတ္ေသာ။ (ဎ) ခိုင္ျမဲ-ေျဖ (ျဖည္) ႏိုင္ခက္-လႊတ္ႏိုင္ခက္-ေသာ။ (ဏ) တုတ္ခိုင္-ႀကီးမား-ထြားႀကိဳင္း-ေသာ။ (တ) မျပနလည္-မဆုတ္နစ္-ေသာ။ (ထ) လြန္ကဲ-ျပင္းထန္-ေသာ။ (ဒ) မဖ်က္ဆီး-အပ္-ႏိုင္-ေသာ၊ မပ်က္စီး-မကြဲၿပိဳ-ႏိုင္ေသာ။ (၂) ၾကံ့ခိုင္-ျမဲျမံ-သည္၏အျဖစ္-ျခင္း (ဘာဝပၸဓာန္)။ (ထီ) (၃) သာလျပဏီ 'ဆာရိဝန္း' ပင္၊ ေက်းၿမီးဖိုပင္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thira:ထိရ(တိ)
[ထိရ+ဏ]
ျမဲျမံ-တည္တံ့-အရွည္ခံ့-ေသာ ဂုဏ္ရွိေသာ၊ (က) စကားတည္တံ့ေသာ။ (ခ) (သီလ-စေသာ) အက်င့္ေကာင္းေသာ။ (ဂ) ကာယခြန္အားရွိေသာ။ (ဃ) က်န္းမာ-ေတာင့္တင္း-ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thira:ထိရ
ဘူ = ဒဠႇေတ-ျမဲျမံသည္၏အျဖစ္၌။ ထိရတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thira:ထိရ (တိ)
ခိုင္ခံ့သည္။ ျမဲျမံသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,