Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
theyyasaṃvāsaka: theyyasaṃvāsaka(ti)
ေထယ်သံဝါသက(တိ)
[theyya+saṃvāsa+ka.theyyāya (theyyena) saṃvāso etassāti theyyasaṃvāsako.sārattha,3.257.kaṅkhā,ṭī,.168.vinayālaṅkāra,1.241.(-kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.154).thī-nitea-saṃvāsikā]
[ေထယ်+သံဝါသ+က။ ေထယ်ာယ (ေထေယ်န) သံဝါေသာ ဧတႆာတိ ေထယ်သံဝါသေကာ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၅၇။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၆၈။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ၁။ ၂၄၁။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၅၄)။ ထီ-၌-သံဝါသိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
theyyasaṃvāsaka:[adj.] one who lives clandestinely (with bhikkhus).
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
theyyasaṃvāsaka:thường được dịch là người trộm tăng tướng,ám chỉ người có ý đồ bất chính tự ý đắp y mang bát không thông qua một giới đàn có tăng chúng chứng minh và mạo nhận tỳ khưu tăng chúng không được cho người từng có sở hành như vậy được thọ đại giới nếu cưỡng cầu,giới phẩm của đương sự cũng không thành tựu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
theyyasaṃvāsaka:ေထယ်သံဝါသက(တိ)
[ေထယ်+သံဝါသ+က။ ေထယ်ာယ (ေထေယ်န) သံဝါေသာ ဧတႆာတိ ေထယ်သံဝါသေကာ။ သာရတၳ၊ ၃။ ၂၅၇။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၁၆၈။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ၁။ ၂၄၁။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၅၄)။ ထီ-၌-သံဝါသိကာ]
ခိုးျခင္းျဖင့္-ေပါင္းသင္း-ဆက္ဆံ-ျခင္း (ရဟန္းဝါ ေရတြက္ျခင္း,ရွိခိုးခံျခင္း-စေသာ အျပဳအမူထူး) ရွိေသာ၊ သူ၊ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ေပါင္းသင္းသူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
theyyasaṃvāsaka:ေထယ်-သံဝါသက (ပ)
ရဟန္းေယာင္ေဆာင္၍ ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ ေနေသာသူ။ လိင္သံဝါသ ခိုးေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,