Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
theyya:n.[Sk.steya] 盜心,像盜,偷盜行為.abl.theyyā.-citta盜心.-paribhoga 盜取受用.-saṃvāsaka 賊住者.-saṅkhata 被稱為偷盜的,已造作偷盜的.-sattha 盜賊隊.
パーリ語辞典 水野弘元著
theyya:n.[Sk.steya] 盗心,像盗,ぬすみ.abl.theyyā.-citta盗心.-paribhoga盗取受用.-saṃvāsaka 賊住者.-saṅkhata 偷盗と称される.-sattha盗賊隊.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
theyya:n.[Sk.steya] 盗心,像盗,ぬすみ.abl.theyyā.-citta盗心.-paribhoga盗取受用.-saṃvāsaka 賊住者.-saṅkhata 偷盗と称される.-sattha盗賊隊.-sattha-samuṭṭhāna盗贼队の等起
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Theyya,【中】 竊盜。 ~citta,【中】 盜心,賊意。 【形】 有心要偷的。~saŋvāsaka,【形】 秘密地居住(在比丘之中的)人。(p151)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Theyya,【中】竊盜。theyyacitta,【中】盜心,賊意。【形】有心要偷的。theyyasaṁvāsaka,【形】賊住者(假冒比丘)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
theyya: theyya(pu,na)
ေထယ်(ပု၊န)
[theyya+sattha.kye.]
[ေထယ်+သတၳ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
theyya: theyya(ti)
ေထယ်(တိ)
[thena+ṇya.thenanaṃ theyyaṃ,corikā....thenitabbanti theyyaṃ,...thenassa kammaṃ theyyaṃ.thenena gahetabbabhūtaṃ bhaṇḍaṃtheyyaṃ.kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.13-5.thenassa bhāvoç kammaṃ vā theyyaṃ.theyyanti nassa yonipātanā..pañcikā,4.127.theneti parabhaṇḍaṃ coretīti theno,...thenoyeva theyyo.kaṅkhā,yo,mahāṭī,4.19va.(-pāti,padattha.265).thena+ṇeyya.theno vuccati coro,tassa bhāvotheyyaṃ.ettha na-kāralopo niruttinayena daṭṭhabbo.vi,nicchaya,ṭī,1.43.ṇeyye-thenassa bhāvo theyyaṃ,mahāvuttinā na-kārassa lopo.rū.387.kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.14.(steya-saṃ)]
[ေထန+ဏ်။ ေထနနံ ေထယ်ံ၊ ေစာရိကာ။...ေထနိတဗၺႏၲိ ေထယ်ံ၊...ေထနႆ ကမၼံ ေထယ်ံ။ ေထေနန ဂေဟတဗၺဘူတံ ဘ႑ံေထယ်ံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၁၃-၅။ ေထနႆ ဘာေဝါ,ကမၼံ ဝါ ေထယ်ံ။ ေထယ်ႏၲိ နႆ ေယာနိပါတနာ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၄။ ၁၂၇။ ေထေနတိ ပရဘ႑ံ ေစာေရတီတိ ေထေနာ၊...ေထေနာေယဝ ေထေယ်ာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။ ၁၉ဝ။ (-ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၆၅)။ေထန+ေဏယ်။ ေထေနာ ဝုစၥတိ ေစာေရာ၊ တႆ ဘာေဝါေထယ်ံ။ ဧတၳ န-ကာရေလာေပါ နိ႐ုတၱိနေယန ဒ႒ေဗၺာ။ ဝိ၊ နိစၧယ၊ ဋီ၊ ၁။ ၄၃။ ေဏေယ်-ေထနႆ ဘာေဝါ ေထယ်ံ၊ မဟာဝုတၱိနာ န-ကာရႆ ေလာေပါ။ ႐ူ။ ၃၈၇။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၁၄။ (ေသၱယ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
theyya:[nt.] theft.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Theyya,(nt.) [Vedic steya] theft Vin.I,96; A.I,129; Sn.119 (theyyā adinnaṁ ādiyati); 242,967 (°ṁ na kareyya); Vv 158 (:theyyaṁ vuccati thenabhāvo VvA.72); Miln.264,265; Vism.43 (°paribhoga); DA.I,71; Sdhp.55,61.

--citta intending to steal Vin.III,58; --saṁvāsaka one who lives clandestinely with the bhikkhus (always foll.by titthiyapakkantaka) Vin.I,86,135,168,320; V,222; Miln.310; --saṅkhātaṁ (adv.) by means of theft,stealthily D.III,65 sq.,133; A.III,209; IV,370 sq.; V,264.(Page 310)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THEYYA:[nt] sự trộm cắp --citta [nt] cố ý trộm cắp [adj] cố ý ăn trộm cắp --saṃvāsaka [a] người ở ẩn với các tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
theyya:ေထယ်(တိ)
[ေထန+ဏ်။ ေထနနံ ေထယ်ံ၊ ေစာရိကာ။...ေထနိတဗၺႏၲိ ေထယ်ံ၊...ေထနႆ ကမၼံ ေထယ်ံ။ ေထေနန ဂေဟတဗၺဘူတံ ဘ႑ံေထယ်ံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၁၃-၅။ ေထနႆ ဘာေဝါ,ကမၼံ ဝါ ေထယ်ံ။ ေထယ်ႏၲိ နႆ ေယာနိပါတနာ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၄။ ၁၂၇။ ေထေနတိ ပရဘ႑ံ ေစာေရတီတိ ေထေနာ၊...ေထေနာေယဝ ေထေယ်ာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၄။ ၁၉ဝ။ (-ပါတိ၊ ပဒတၳ။ ၂၆၅)။ေထန+ေဏယ်။ ေထေနာ ဝုစၥတိ ေစာေရာ၊ တႆ ဘာေဝါေထယ်ံ။ ဧတၳ န-ကာရေလာေပါ နိ႐ုတၱိနေယန ဒ႒ေဗၺာ။ ဝိ၊ နိစၧယ၊ ဋီ၊ ၁။ ၄၃။ ေဏေယ်-ေထနႆ ဘာေဝါ ေထယ်ံ၊ မဟာဝုတၱိနာ န-ကာရႆ ေလာေပါ။ ႐ူ။ ၃၈၇။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၁၄။ (ေသၱယ-သံ)]
(၁) ခိုး-ဝွက္-အပ္ေသာ (ဂႏၶာ႐ုံ,ဘ႑ာ-စသည္)။ (န၊ထီ) (၂) ခိုး-ဝွက္-ျခင္း-မႈ (ခိုးျခင္း-အမူအရာ-ကိရိယာ)။ (၃) ခိုးသူ၏-အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ၊ (က) ခိုးလိုေသာ-စိတ္-စိတ္ျဒဗ္။ (ခ) ခိုးလိုေသာ ေစတနာ။ (ပု) (၄) ပုန္းလွ်ိဳး-ခိုး-ဝွက္-တတ္ေသာ၊ သူ။ ေဒါင့္ကြင္းျပန္ၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
theyya:ေထယ်(ပု၊န)
[ေထယ်+သတၳ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ေထယ်သတၳ-သိကၡာပုဒ္၊ ခိုးသူကုန္သည္ႏွင့္ သေဘာတူ တိုင္ပင္၍ ခရီးသြားျခင္းေၾကာင့္ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
theyya:ေထယ် (န)
ခိုးျခင္း။ ခိုးဝွက္ျခင္း။ ခိုးမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,