Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
theta:a.[cf.tiṭṭhita,Sk.sthātṛ] 確固的,真實的,能(可)信頼的,正直的,永住者.abl.thetato 實際上(in truth),(表示資格立場身份等)作為永住者,當作永住者.
パーリ語辞典 水野弘元著
theta:a.[cf.tiṭṭhita,Sk.sthātṛ] 確固の,真実の,信頼すベき,正直の,永住者.abl.thetato 実際に,永住者として.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Theta,【形】 可靠的,可信賴的。(p151)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Theta,【形】可靠的,可信賴的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
theta: theta(ti)
ေထတ(တိ)
[theta+ṇa]
[ေထတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
theta: theta(ti)
ေထတ(တိ)
[thita+ṇa.(stheṭa-saṃ)]
[ထိတ+ဏ။ (ေသၳဋ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
theta:[adj.] reliable; trustworthy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Theta,(adj.) [Sk.from tiṭṭhita,Müller P.Gr.7=sthātṛ] firm,reliable,trustworthy,true D.I,4 (DA.I,73:theto ti thiro; ṭhita-katho ti attho); M.I,179; S.IV,384; A.II,209=Pug.57; Nd2 623.-- Abl.thetato in truth S.III,112.-- attheta J.IV,57 (=athira).(Page 310)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THETA:[a] đáng tin cậy,có thể nhờ được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
theta:sự cả quyết,sự quả quyết,vĩnh hằng,thường còn; chắc chắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
theta:ေထတ(တိ)
[ထိတ+ဏ။ (ေသၳဋ-သံ)]
(၁) မွန္ကန္ေသာ။ (၂) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-တည္တံ့-ေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ။ (၃) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-တည္တံ့-ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏-အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ။ (၄ဝ ေထတ-သဒၵါ။ ထိရပရိယာယ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
theta:ေထတ(တိ)
[ေထတ+ဏ]
(၁) မွန္ကန္ေသာ စကားရွိေသာ။ ေထတ-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၂) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-တည္တံ့-ေသာ စကားရွိေသာ၊ သူ။ ထိရကထ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
theta:ေထတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,