Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.-tara 更長老的,較長老的,上臘.
パーリ語辞典 水野弘元著
thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.-tara より長老の,上臘.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.karaṇa-dhamma上座な作る法[四种].-tara より長老の,上臘.-pariveṇa[职]长老房
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
thera:長老。又作上座。一般是指十個瓦薩或以上的比庫。有時相對於瓦薩較小的比庫來說,大瓦薩比庫也可稱為上座(thera)或較年長者(vuḍḍhatara)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thera,【陽】上座,長老,長者,有十個戒臘以上的比丘。【形】老,年長者。Theragāthā,【陰】《長老偈》。Theravāda(梵sthāvira他鞞羅),【陽】長老的教義,南傳佛教,上座部,長老說佛教。therā bhikkhū,長老比丘,上弟子。 majjhimā bhikkhū,navā bhikkhū,中臘比丘、年少比丘(中、下弟子)。
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Thera:〔長老,〕戒臘十年以上的比丘。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Thera:長老
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thera: thera(pu)
ေထရ(ပု)
[thera+a]
[ေထရ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[thera+ṇa]
[ေထရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thera: thera(pu)
ေထရ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[dhā+ira.,ṭī.254-5.ṭhā+ira.sūci.]
[ဓာ+ဣရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၄-၅။ ဌာ+ဣရ။ သူစိ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[thira+ṇa.thi+ira=ra.sāsane thirabhāvaṃ pattoti thero.suttani,ṭṭha,2.79.thiranti daḷhī bhavantīti thirā,...sīlakkhandhādiguṇā.te etesamatthīti therā,mahākassapādayo.athavā ṭhanti pavattanti sampayuttadhammā etenātithi,ṭhassa tho,sīlakkhandhādiguṇo.thietesamatthīti therā,mahākassapādayo.kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.16.(-maṇimañjū,1.11).thī-nitea therī.(vīra-saṃ)]
[ထိရ+ဏ။ ထိ+ဣရ=ရ။ သာသေန ထိရဘာဝံ ပေတၱာတိ ေထေရာ။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၂။ ၇၉။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီ ဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ...သီလကၡႏၶာဒိဂုဏာ။ ေတ ဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ အထဝါ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲိ သမၸယုတၱဓမၼာ ဧေတနာတိထိ၊ ဌႆ ေထာ၊ သီလကၡႏၶာဒိဂုေဏာ။ ထိဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ (-မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၁၁)။ ထီ-၌ ေထရီ။ (သၳဲဝီရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thera:[m.] an elder; a senior; a monk who has spent 10 years from his upasampadā.adj.old; elder.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thera,[Vedic sthavira.Derivation uncertain.It may come from sthā in sense of standing over,lasting (one year or more),cp.thāvara old age,then “old=venerable”; (in meaning to be compared w.Lat.senior,etc.from num.sem “one”=one year old,i.e.lasting over one and many more years).Cp.also vetus=Gr.e]/tos,year,E.wether,one year old ram,as cpd.w.veteran,old man.Or it may come from sthā in der.*stheǔā in sthūra (sthūla:see etym.under thūla) thus,“strong= venerable”] t.t.only used with ref.to the bhikkhus of Gotama Buddha’s community.-- (a) (adj.) senior,Vin.I,47,290 (th.bhikkhū opp.navā bh.),159 (th.bhikkhu a senior bh.opp.to navaka bh.a novice),187; II,16,212.Therânutherā bhikkhū seniors & those next to them in age dating not from birth,but from admission to the Order).Three grades are distinguished,thera bh.,majjhima bh.,nava bh.,at D.I,78.-- See also A.II,23,147,168; V,201,348; D.III,123 sq.,218; Dh.260,261.In Saṅgha-thera,used of Bhikkhus not senior in the Order,the word thera means distinguished.Vin.II,212,303.In Mahāthera the meaning,as applied to the 80 bhikkhus so called,must also have some similar meaning Dīpv IV.5 Psalms of the Brethren xxxvi.; J.V,456.At A.II,22 it is said that a bhikkhu,however junior,may be called thera on account of his wisdom.It is added that four characteristics make a man a thera --high character,knowing the essential doctrines by heart,practising the four Jhānas,and being conscious of having attained freedom through the destruction of the mental intoxications.It is already clear that at a very early date,before the Aṅguttara reached its extant shape,a secondary meaning of thera was tending to supplant that of senior-that is,not the senior of the whole Order,but the senior of such a part of the Saṅgha as live in the same locality,or are carrying out the same function.-- Note.thera in thero vassiko at S.IV,161 is to be read tero-vassiko.

--gāthā hymns of senior bhikkhus,N.of a canonical book,incorporated in the Khuddaka-Nikāya.Theratara,very senior,oppd to navatara,novice D.II,154.--vāda the doctrine of the Theras,the original Buddhist doctrine M.I,164; Dpvs.IV,6,13.(Page 310)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Thera:Name of a monk in Rājagaha.He lived in solitude,the virtues of which state he extolled.Hearing this,the Buddha sent for him and taught him how the solitary life could be perfected in detail (S.ii.282f).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THERA:[a] Thượng tọa,bậc đàn anh,vị tỳ khưu được mười năm từ khi tu [adj] thuộc già cả,trưởng lão --gāthā [f] kệ ngôn của các vị trưởng lão --vādā [m] Thượng tọa thuyết,phái Nam tông,phái Bảo thủ hay Nguyên thủy
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
thera:(bhikkhu)từ gọi vị tỳ khưu có tối thiểu mười hạ tỳ khưu ,tính từ ngày thọ đại giới tiêu chuẩn ít nhất có thể cho người khác thọ đại giới tăng gọi thera,ni gọi therī đối với vị trên hai mươi hạ,ghép thêm chữ mahā phía trước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thera:vị trưởng lão
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thera:ေထရ(တိ)
[ထိရ+ဏ။ ထိ+ဣရ=ရ။ သာသေန ထိရဘာဝံ ပေတၱာတိ ေထေရာ။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၂။ ၇၉။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီ ဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ...သီလကၡႏၶာဒိဂုဏာ။ ေတ ဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ အထဝါ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲိ သမၸယုတၱဓမၼာ ဧေတနာတိထိ၊ ဌႆ ေထာ၊ သီလကၡႏၶာဒိဂုေဏာ။ ထိဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ (-မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၁၁)။ ထီ-၌ ေထရီ။ (သၳဲဝီရ-သံ)]
(ဓမၼ) ေထရ္၊ (က) (သာသနာေတာ္၌) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-သည္၏အျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ သီလ-စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-မြန္ျမတ္-ေသာ သႏၲိ နိဗၺာန္ဟူေသာ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-မြန္ျမတ္-ေသာ သႏၲိနိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ၾကံ့ခိုင္-က်န္းမာ-ေတာင့္တင္း-ေသာ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာ၊ သူ။ ထိရ-(၂)-ၾကည့္။ ေထရိက-(၂)-လည္းၾကည့္။ (ဃ) မိမိထက္-သိကၡာ-ဝါ-ႀကီးေသာ၊ သူ၊ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး၊ သံဃ-ေထရ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ေထရာဓိက-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thera:ေထရ(တိ)
[ဓာ+ဣရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၄-၅။ ဌာ+ဣရ။ သူစိ။]
(ဇာတိ) ေထရ္၊ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလ၌ တည္ေသာ၊ သူ၊ (က) အသက္-အရြယ္-ႀကီးေသာ၊ သူ။ (ခ) အိုမင္းေသာ၊ သူ၊ သူအို။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thera:ေထရ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
ေထရ-အမည္ရွိေသာ (ရဟန္းေတာ္)။ ေထရက-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thera:ေထရ(တိ)
[ေထရ+ဏ]
(၁) (မဟာကႆပ-စေသာ) မေထရ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ-အယူ-စကား-အနက္အဆုံးအျဖတ္ 'ဝါဒ'။ (၂) (သာသနာေတာ္၌) ျမဲျမံ-တည္တံ့-ေသာ ေထရ္၏အျဖစ္ (ထိရဂုဏ္)။ ေထရကာရက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thera:ေထရ(ပု)
[ေထရ+အ]
ေထရ-သုတ္၊ မေထရ္ႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္၍ ေဟာျပရာသုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thera:ေထရ (တိ)
ျမဲျမံခိုင္ခံ့သည္။ သီတင္းႀကီးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thera:ေထရ (ပ)
ႀကီးရင့္ေသာ သူ။ ဆယ္ဝါ ရၿပီးေသာ ရဟန္း။ မေထရ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,