Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thana:m.[Sk.stana] 乳房.
パーリ語辞典 水野弘元著
thana:m.[Sk.stana] 乳房.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thana,【中】 女人的胸部,(牛、羊等的)乳房。 ~gga,【中】 乳頭。 ~pa,【陽】 【中】 哺乳,嬰兒。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thana,【中】女人的胸部,(牛、羊等的)乳房。thanagga,【中】乳頭。thanapa,【陽】【中】哺乳,嬰兒(infant)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thana: thana(na)
ထန(န)
[thana+vemajjha.kye.]
[ထန+ေဝမဇၩ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thana: thana(pu)
ထန(ပု)
[tanu+a.thana+a.tanu vitthāre,tanoti icchanti thano,tassa tho,thana devasadde,thana coriye vā.,ṭī.27va.(-nīti,dhā.112.dhātvattha.173).(stana-saṃ)]
[တႏု+အ။ထန+အ။ တႏု ဝိတၳာေရ၊ တေနာတိ ဣစၧႏၲိ ထေနာ၊ တႆ ေထာ၊ ထန ေဒဝသေဒၵ၊ ထန ေစာရိေယ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇ဝ။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၂။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၃)။ (သၱန-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thana:[nt.] the breast of a woman; the udder of a cow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thana,[Vedic stana; cp.Gr.sthnion=sth_qos (Hesychius)] 1.the breast of a woman D.II,266; J.V,205; VI,483; Sdhp.360.-- 2.the udder of a cow M.I,343=Pug.56; DhA.II,67.

--mukha the nipple J.IV,37.--sita-dāraka [see sita] a child at the breast,a suckling Miln.364=408. Thanaka,a little breast,the breast of a girl Th.2,265 (=ThA.212).(Page 307)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THANA:[nt] ngực của phụ nữ,vú bò cái--gga [nt] núm vú --pa [m] [nt] còn bú,đứa trẻ nhỏ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thana:nhủ hoa,cái vú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thana:ထန(ပု)
[တႏု+အ။ထန+အ။ တႏု ဝိတၳာေရ၊ တေနာတိ ဣစၧႏၲိ ထေနာ၊ တႆ ေထာ၊ ထန ေဒဝသေဒၵ၊ ထန ေစာရိေယ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇ဝ။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၂။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၃)။ (သၱန-သံ)]
(က) သားျမတ္၊ ႏို႔၊ ႏို႔အုံ၊ ႏို႔တိုင္၊ ရင္သား။ (ခ) ႏို႔ရည္။ ထနပါန,ထနပါယီ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ဂ) ႏို႔သီး။ ထနသဒိသ-လည္းၾကည့္။ (ဃ) ထန-ပစၥည္း။ ထနပစၥယ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thana:ထန(န)
[ထန+ေဝမဇၩ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
သားျမတ္-ႏို႔-တို႔၏ အလယ္ၾကားအရပ္။ ထႏုဒရ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thana:ထန
စု = ေမဃသေဒၵ-မိုးသံ၌။
ဘူ = သေဒၵ-အသံသာမန္၌။ ထေနတိ၊ ထနယတိ၊ ထနတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thana:ထန (ပ) (√ထန္+အ)
သားျမတ္။ ႏို႔တန္။ ႏို႔တိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,