Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thambhitatta:n.[thambhita-tta.cf.chambhitatta] 強情,硬直 (cf.thaddha).
パーリ語辞典 水野弘元著
thambhitatta:n.[thambhita-tta.cf.chambhitatta] 強情,硬直.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thambhitatta,(abstr.to thambha)﹐剛硬(thambha 2,viz.hardness,rigidity,obduracy,obstinacy)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thambhitatta: thambhitatta(na)
ထမ႓ိတတၱ(န)
[thambhita+tta]
[ထမ႓ိတ+တၱ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thambhitatta,(nt.) [abstr.to thambha]=thambha 2,viz.hardness,rigidity,obduracy,obstinacy Vbh.350.Note.Quite a late development of the term,caused by a misinterpretation of chambhitatta,is “fluctuation,unsteadiness,inflation” at Dhs.965 (in def.of vāyodhātu:chambhittattaṁ [?] thambhitattaṁ.See on this Dhs.trsl.p.242),& at Vbh.168 (in def.of vicikicchā; v.l.chambhitatta),and at Asl.338 (of vayo).None of these meanings originally belong to the term thambha.(Page 308)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thambhitatta:tính cách cứng cỏi,tình trạng lay chuyển,tính lay động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thambhitatta:ထမ႓ိတတၱ(န)
[ထမ႓ိတ+တၱ]
(က) ေလးလံ-ထိုင္းမႈိင္း-ေတြေဝ (မဆုံးျဖတ္ႏိုင္)-သည္၏အျဖစ္-ျခင္း (ဝိစိကိစၧာ)။ (ခ) (ေလျဖင့္ျပည့္ေသာ အိတ္ကဲ့သို႔)-ေတာင့္တင္း-သန္မာ-သည္၏အျဖစ္-ျခင္း (ဝါေယာဓာတ္)။ (ဂ) (ထန္တုံးကို မ်ိဳေသာ စပါးႀကီးေႁမြကဲ့သို႔)-ခက္ထန္-တင္းမာ-မေပ်ာ့ေပ်ာင္း- မကိုင္းၫြတ္-မ႐ိုေသ-သူ၏အျဖစ္-ျခင္း (မာန,ေကာဓ-စသည္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,