Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thambha,【陽】 棟梁,柱子,草叢,頑固。 ~ka,【陽】 草叢。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thambha,【陽】棟梁,柱子,草叢,頑固。thambhaka,【陽】草叢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thambha: thambha(pu,na)
ထမ႓(ပု၊န)
[thabhi+a.nīti,dhā.127.dhātvattha.174.thambha+a.dhara+rambha.thambhapaṭibandhane,thambho,dhāretīti vā thambho,dhara dharaṇe,rambha-paccayoç vaṇṇavikāro ca.,ṭī.22va.(-364).(stambha-saṃ)]
[ထဘိ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၄။ ထမ႓+အ။ ဓရ+ရမ႓။ ထမ႓ပဋိဗႏၶေန၊ ထေမ႓ာ၊ ဓာေရတီတိ ဝါ ထေမ႓ာ၊ ဓရ ဓရေဏ၊ ရမ႓-ပစၥေယာ,ဝဏၰဝိကာေရာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂ဝ။ (-၃၆၄)။ (သၱမ႓-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thambha:[m.] a pillar; post; a clump of grass; obduracy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thambha,[see etym.under thaddha; occasionally spelt thamba,viz.A.I,100; M.I,324; PvA.186,187] 1.a pillar,a post Vin.I,276; D.I,50 (majjhimaṁ °ṁ nissāya); II,85 (id.); Sn.214; Vv 782 (veḷuriya°,of the pillars of a Vimāna); Pv III,31 (id.); DhA.IV,203; VvA.188 (+tulā-gopānasī); PvA.186.-- 2.(fig.) in all meanings of thaddha,applied to selfishness,obduracy,hypocrisy & deceit; viz.immobility,hardness,stupor,obstinacy (cp.Ger.“verstockt”):thambho ti thaddha-bhāvo SnA 288,333; th.thambhanā thambhittaṁ kakkhaliyaṁ phāruliyaṁ ujucittatā (an°?) amudutā Vbh.350.-- Often combd w.māna (=arrogance),freq.in set sāṭheyyaṁ th.sārambho māno,etc.A.I,100,299=Nd2 under rāga=Miln.289; cp.M.I,15.-- A.III,430 (+māna); IV,350,465 (+sāṭheyya); Sn.245 (+mada),326,437 (as one of Māra’s combatants:makkho th.te aṭṭhamo); J.I,202.-- 3.a clump of grass M.I,324; cp.thambhaka.(Page 308)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THAMBHA:[m] một cây trụ,cây chống,lòng cứng cỏi như sát đá,một lùm cỏ--bhaka [m] một đám cỏ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thambha:sự cương ngạnh,sự cứng đầu,sự cứng cỏi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thambha:ထမ႓(ပု၊န)
[ထဘိ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၄။ ထမ႓+အ။ ဓရ+ရမ႓။ ထမ႓ပဋိဗႏၶေန၊ ထေမ႓ာ၊ ဓာေရတီတိ ဝါ ထေမ႓ာ၊ ဓရ ဓရေဏ၊ ရမ႓-ပစၥေယာ,ဝဏၰဝိကာေရာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂ဝ။ (-၃၆၄)။ (သၱမ႓-သံ)]
(၁) ထမ႓-မည္ေသာ ကိေလသာ (မာန,ေဒါသ,ေလာဘသဟဂုတ္ စိတၱဳပၸါဒ္)၊ (က) (ေကာ္တင္အပ္ေသာ အဝတ္အထည္ကဲ့သို႔) စိတ္၏ ေတာင့္မာ-ျခင္း-ေၾကာင္း။ (၂) လည္းၾကည့္ပါ။ (ခ) (ထြန္တုံးကို မ်ိဳေသာ စပါးႀကီးေႁမြကဲ့သို႔) ေတာင့္ခိုင္-မကိုင္းၫြတ္-မ႐ိုေသ-ျခင္း-ေၾကာင္း။ (ဂ) (ေလျဖင့္ျပည့္ေသာ အိတ္ကဲ့သို႔) တင္းမာ-မေပ်ာ့ေပ်ာင္း-ျခင္း-ေၾကာင္း။ (ဃ) ၾကမ္းထမ္း-မႏူးညံ့-မသိမ္ေမြ႕-ျခင္း-ေၾကာင္း။ (၂) လည္းၾကည့္ပါ။ (င) ကိုယ္,စိတ္တို႔၏ မေရြ႕ရွား-ျခင္း-ေၾကာင္း၊ ကိုယ္,စိတ္တို႔၏-ေတာင့္တင္း-ခိုင္မာ-ျခင္း-ေၾကာင္း။ (၂) တိုင္၊ (က) ဘုရားတန္ေဆာင္းတိုင္။ (ခ) တံခြန္တိုင္။ ထမ႓ာေရာပက-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ေက်ာင္းတိုင္။ (ဃ) သုဓမၼာစ (ဇ) ရပ္တိုင္။ (င) ျပာသာဒ္တိုင္။ (စ) စၾကႍေဆာင္တိုင္။ (ဆ) မ႑ပ္-ကႏၷား-တိုင္။ (ဇ) ေစာင္းတန္း-ေလွခါး-တိုင္။ (စ်) အိမ္တိုင္။ (၁) (က) လည္းၾကည့္ပါ။ (ည) နယ္ျခားမွတ္တိုင္။ (ဋ) တံခါးတိုင္။ (ဌ) ေရခ်ိဳးဆိပ္၌ ျမႇဳပ္စိုက္ထားအပ္ေသာ တိုင္၊ ေခ်း-ပြတ္-တြန္း-တိုင္။ (ဍ) (ျပဴတင္း) ပြတ္တိုင္။ (ဎ) (လွည္း,ရထား) ရံတိုင္။ ထမ႓ကသမုဒါယ-ၾကည့္။ (ဏ) ႏြားခ်ည္တိုင္။ (တ) ဆင္ခ်ည္တိုင္။ (ထ) ေႁမြခ်ည္တိုင္။ (ဒ) မိေက်ာင္းခ်ည္တိုင္။ (ဓ) ငွက္ခ်ည္တိုင္။ (န) ေခြးခ်ည္တိုင္။ (ပ) ေျမေခြး-ေတာေခြး-ေခြးအ-ခ်ည္တိုင္။ (ဖ) ေမ်ာက္ခ်ည္တိုင္။ (၃) တိုင္ႏွင့္တူေသာ (ကာယဂတာသတိ-စသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thambha:ထမ႓
ဘူ = ထမ႓ ဇဠတၱ ႐ုဒၶ ေဒါသဝုဒၶီသု-ခက္မာေထာက္ ပံ့ျခင္း,မိုက္မဲေတြေဝျခင္း,ပိတ္ဆို႔တားျမစ္ျခင္း,မ်က္မာန္ပြါးျခင္းတို႔၌။ ထမ႓တိ၊ ဆမ႓တိ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thambha:ထမ႓
ကီ +သြာ = အာဝရေဏ-ပိတ္ဆို႔ျခင္း၌။ ထမ႓နာတိ၊ ထမ႓ေဏာတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thambha:ထမ႓
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thambha:ထမ႓ (ပ) (√ထမ႓္+အ)
ခိုင္မာျခင္း။ ခိုင္ခံ့ျခင္း။ ကိုယ္စိတ္တို႔၏ ခိုင္ခံ့ျခင္း။ တိုင္။ အိမ္တိုင္။ ဆင္ခ်ည္ေသာ တိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,