Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thala:n.[Sk.sthala] 陸,陸地,乾地,高地.-ja 陸生.-ṭṭha 地上物.-niyāmaka 陸地的引導指導者.-patha 陸路.
パーリ語辞典 水野弘元著
thala:n.[Sk.sthala] 陸,陸地,乾地,高地.-ja 陸生.-ṭṭha 地上物.-niyāmaka 陸の案内者.-patha 陸路.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thala,【中】 陸地;旱地。 ~gocara,【形】 倚賴土地生活。 ~jā,【形】 從土地長出。 ~ṭṭha,【形】 被置在地上的。 ~patha,【陽】 陸路。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thala,2,【中】劍柄、劍鞘(the haft of a sword,the scabbard)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thala,1(Vedic sthala,to sthā,orig.standing place),【中】陸地;旱地(dry ground,viz.high,raised or solid,firm (opp.water) As plateau opp.to ninna (low lying place))。thalagocara,【形】生活在陸地(living on land)。thalajā,【形】地上生(sprung from land (opp.vārija or udakarūha =water-plant))。thalaṭṭha,【形】被置在地上的。thalapatha,【陽】陸路(a road by land (opp.jalapatha by water))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thala: thala(ti)
ထလ(တိ)
[thala+a.,ṭī.182.nīti,dhā.167.dhātvattha.175.ṭhā+kala=ala.tiṭṭhanti etthāti thalaṃ=unnatappadeso.ṇvādi.184.(-kaṅkhā,yo,mahāṭī,2.28).thī-nitea thalī.(sthala-saṃ)]
[ထလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၅။ ဌာ+ကလ=အလ။ တိ႒ႏၲိ ဧတၳာတိ ထလံ=ဥႏၷတပၸေဒေသာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၄။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၂၈)။ ထီ-၌ ထလီ။ (သၳလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thala:[nt.] land; dry ground.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thala,2 (nt.) [prob.dialect.variant of tharu] the haft of a sword,the scabbard J.III,221 (reading uncertain).(Page 308)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thala,1 (nt.) [Vedic sthala,to sthā,orig.standing place; cp.Gr.stέllw,stoλos; Ags.steall (place); also P.thaṇḍila] dry ground,viz.high,raised (opp.low) or solid,firm (opp.water) S.IV,179.As plateau opp.to ninna (low lying place) at Sn.30 (SnA 42=ukkūla); Dh.98; It.66=S.I,100 (megho thalaṁ ninnañ ca pūreti); PvA.29 (=unnatapadesa).As dry land,terra firma opp.to jala at Dh.34; J.I,107,222; Pv IV.121; PvA.260.As firm,even ground or safe place at D.I,234; Sn.946.‹-› Cp.J.III,53; IV,142; Vism.185.

--gocara living on land J.II,159; --ja sprung from land (opp.vārija Dh.34 or udakarūha Vv 356=water-plant); referring to plants A.I,35; J.I,51; Vv 356 (=yodhikādikā VvA.162); Miln.281; --ṭṭha standing on firm ground A.II,241; --patha a road by land (opp.jala° by water) J.I,121; III,188.(Page 308)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THALA:[nt] đất (đai),đất khô khan --gocara [a] ở trên mặt đất --ja [a] mọc lên từ đất --ṭṭha [a] ở trên mặt đất --patha [m] đường đất,trên bộ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thala:mặt đất,chỗ cạn,bờ sông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thala:ထလ(တိ)
[ထလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၅။ ဌာ+ကလ=အလ။ တိ႒ႏၲိ ဧတၳာတိ ထလံ=ဥႏၷတပၸေဒေသာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၄။ (-ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၂။ ၂၈)။ ထီ-၌ ထလီ။ (သၳလ-သံ)]
(၁) ၾကည္းကုန္း (ေျမေျခာက္သက္သက္ျဖစ္-ေရမရွိ-ေသာ) အရပ္၊ (က) မျပဳမျပင္ပင္ကို 'ပကတိ' ျမင့္ေမာက္ေသာ ေျမအရပ္၊ ကုန္းျမင့္အရပ္။ (ခ) လည္းၾကည့္ပါ။ (ခ) ျပဳျပင္-သယ္ယူဖို႔တင္-ထားေသာ ကုန္းျမင့္အရပ္။ (၂) ၁-ခုေသာ-အစြန္-အဖ်ား-အနီး-အနား-(ျမင္ေလာက္ရာ) အရပ္၊ သင့္တင့္ရာအရပ္။ ထလ႒-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၃) (လက္,ေျခ,ေျမ,ေက်ာက္-စသည္တို႔၏) အျပင္။ ထလ႒-(၁)-လည္းၾကည့္။ (၄) တည္ရာ၊ မွီရာ၊ အားကိုးရာ (အေၾကာင္း 'ဥပါယ္'-စသည္)။ (၅) ၾကည္းကုန္း-ႏွင့္တူ-သဖြယ္ျဖစ္-ေသာ၊ (က) နိဗၺာန္။ (ခ) အေသကၡ-ဘုံ-ပုဂၢိဳလ္-၏ အဆင့္အတန္း၊ အရဟတၱဖိုလ္၊ အရဟတၱဖိုလ္သမာပတ္။ (ဂ) နတ္ျပည္သို႔ သြားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (မဂ္ဟူေသာ) ေကာင္းမႈတရား။ (ဃ) (စတုမဟာရာဇ္-စေသာ) နတ္ျပည္။ (င) (ေသာတာပတၱိ မဂ္-စေသာ) မဂ္တရား။ (စ) ရွင္,ရဟန္းအျဖစ္။ ထလ-(က) လည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဆ) ဇမၺဴဒိပ္၊ ဇမၺဴကြၽန္း၊ သေျပကြၽန္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thala:ထလ
ဘူ = ဌာေန-ရပ္တည္ျခင္း၌။ ထလတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thala:ထလ (န)
ၾကည္း။ ၾကည္းကုန္း။ ျမင့္မိုေသာ အရပ္။ ျမင့္ေသာ ေျမအရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,