Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thaṇḍila:n.[Sk.sthaṇḍila] 露地,堅地.-sāyika,-seyyaka 地臥者,露地臥者.
パーリ語辞典 水野弘元著
thaṇḍila:n.[Sk.sthaṇḍila] 露地,堅地.-sāyika,-seyyaka 地臥者,露地臥者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thaṇḍila,【中】 多石的硬地,土墩。 ~sāyikā,~seyyā,【陰】 躺在地上。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thaṇḍila,【中】多石的硬地,土墩(bare,esp.hard,stony ground)。thaṇḍilasāyikā,thaṇḍilaseyyā,【陰】躺在地上。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thaṇḍila: thaṇḍila(pu)
ထ႑ိလ(ပု)
[thaṇḍila+mañca.kye.]
[ထ႑ိလ+မၪၥ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thaṇḍila: thaṇḍila(pu,na)
ထ႑ိလ(ပု၊န)
[thaṇḍa+ila.thaṇḍāni vasūniratanāni ettha atthīti thaṇḍilā.assa atthiatthe ila-paccayo yathā ]]tuṇḍilo]]ti.mahāni,vessantarā-,ṭī,pe.(sthaṇḍila-saṃ)]
[ထ႑+ဣလ။ ထ႑ာနိ ဝသူနိရတနာနိ ဧတၳ အတၳီတိ ထ႑ိလာ။ အႆ အတၳိအေတၳ ဣလ-ပစၥေယာ ယထာ "တု႑ိေလာ"တိ။ မဟာနိပါတ္၊ ေဝႆႏၲရာ-ဇာတ္၊ ဋီ၊ ေပ။ (သၳ႑ိလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thaṇḍila:[nt.] a hard stony ground; a mound.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thaṇḍila,(nt.) [Vedic sthaṇḍila a levelled piece of ground prepared for a sacrifice.Cognate with sthala,level ground] bare,esp.hard,stony ground Pv IV.75 (=kharakaṭhāna bhūmippadesa PvA.265).

--sāyikā (f.) the act of lying on the bare ground (as a penance) [BSk.sthaṇḍila-śāyikā] S.IV,118; Dh.141 (=DhA.III,77:bhūmisayana); --seyyā (f.) a bed on bare ground D.I,167≈(v.l.BB.taṇḍila°) Miln.351; cp.Sk.sthaṇḍilaśayyā.(Page 307)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THAṆḌILA:[nt] đất cứng như đá,trái núi,đồi núi --sāyikā,--seyyā [f] sự nằm dưới đất,sự nằm trên đất trống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thaṇḍila:ထ႑ိလ(ပု၊န)
[ထ႑+ဣလ။ ထ႑ာနိ ဝသူနိရတနာနိ ဧတၳ အတၳီတိ ထ႑ိလာ။ အႆ အတၳိအေတၳ ဣလ-ပစၥေယာ ယထာ "တု႑ိေလာ"တိ။ မဟာနိပါတ္၊ ေဝႆႏၲရာ-ဇာတ္၊ ဋီ၊ ေပ။ (သၳ႑ိလ-သံ)]
ယဇ္ေျမ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ျပဳအပ္ေသာ ေျမအရပ္။ (က) ျမင့္ေသာေျမအရပ္၊ ကုန္းျမင့္။ ထ႑ိလေသယ်ာ-(က)-ၾကည့္။ (ခ) ၾကမ္းထမ္းေသာ ေျမအရပ္၊ ေျမၾကမ္း။ (ဂ) ညီညာ (မျပဳမျပင္ ပင္ကိုယ္သေဘာရွိေသာ ေျမအရပ္။ (ဃ) အခင္းအႏွီးမရွိ (ပင္ကိုယ္ 'ပကတိ' အတိုင္းျဖစ္) ေသာေျမအရပ္။ ထ႑ိလေသယ်ာ-ၾကည့္။ (င) စိမ္းလမ္းေသာ သမန္းျမက္တို႔ျဖင့္ ခင္းအပ္ေသာ ယဇ္ေျမအရပ္။ ထ႑ိလသာယိကာ-ၾကည့္။ (စ) ထ႑ိလ-သဒၵါ။ ထ႑ိလသဒၵ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thaṇḍila:ထ႑ိလ(ပု)
[ထ႑ိလ+မၪၥ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
(ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ျပဳအပ္ေသာ) ယဇ္ေျမ၌ ခင္းအပ္ေသာ ေညာင္းေစာင္း။ ထ႑ိလပီဌကာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thaṇḍila:ထ႑ိလ (န)
ခက္မာေသာ ေနရာျဖစ္ေသာ ေျမအရပ္။ ခရက႒ာနဘူမိပၸေဒသ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,