Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thañña:n [Sk.stanya.cf.thana] 母乳.
パーリ語辞典 水野弘元著
thañña:n [Sk.stanya.cf.thana] 母乳.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thañña,【中】 母奶。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thañña,【中】母奶(mother’s milk)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thañña: thañña(na)
ထည(န)
[thana+ṇya.thane bhavaṃ thaññaṃ,khīraṃ.kaṅkhā,ṭī,.48va.thanato sambhūtaṃ (jātaṃ) thaññaṃ.,ṭī.5vava.rū.378.,4.31.sūci.(sanya-saṃ)]
[ထန+ဏ်။ ထေန ဘဝံ ထညံ၊ ခီရံ။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၄၈ဝ။ ထနေတာ သမ႓ဴတံ (ဇာတံ) ထညံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅ဝဝ။ ႐ူ။ ၃၇၈။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၃၁။ သူစိ။ (သႏ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thañña:[nt.] mother's milk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thañña,(nt.) [see thana] mother’s milk Vin.II,255=289 (°ṁ pāyeti); A.IV,276; J.III,165; VI,3 (madhura°) Th.2,496.(Page 307)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THAÑÑA:[nt] sữa của mẹ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thañña:ထည(န)
[ထန+ဏ်။ ထေန ဘဝံ ထညံ၊ ခီရံ။ ကခၤါ၊ ဋီ၊ သစ္။ ၄၈ဝ။ ထနေတာ သမ႓ဴတံ (ဇာတံ) ထညံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅ဝဝ။ ႐ူ။ ၃၇၈။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၃၁။ သူစိ။ (သႏ်-သံ)]
ႏို႔-ရင္သား-၌-မွ-ျဖစ္ေသာ (အရည္)၊ ႏို႔ရည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thañña:ထည (န) (√ထန္+ယ)
ႏို႔ရည္။
ပုတၱႆ ထညံ ပါယမာနာ ဌိတာ၊ သားငယ္အား ႏို႔တိုက္လ်က္ ရပ္၏။ ထညံ ပိဝေႏၲာ၊ ႏို႔ကို စို႔လတ္ေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,