Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thūpa:m.[Sk.sthūpa] 塔,塔婆,佛塔.-āraha 值得建塔(紀念)的(worthy of a tope).-cīvara 塔衣.-pūjā 塔供養.
パーリ語辞典 水野弘元著
thūpa:m.[Sk.sthūpa] 塔,塔婆,仏塔.-āraha 塔に価する.-cīvara塔衣.-pūjā 塔供養.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thūpa,【陽】 佛塔,寶塔,石堆紀念碑,豎立在埋葬聖者骨灰處的紀念碑。~pāraha,【形】 應該為怹建寶塔來尊敬者。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thūpa,【陽】佛塔,寶塔,石堆紀念碑,豎立在埋葬聖者骨灰處的紀念碑,頂端。thūpāraha,【形】應該為怹建寶塔來尊敬者。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Thūpa:塔婆;塔;佛塔(PS:jhāpeti荼毗;闍毗;闍維;耶維;耶旬--火葬也)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thūpa: thūpa(na)
ထူပ(န)
[thūpa+cīvara.kye.]
[ထူပ+စီဝရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thūpa: thūpa(pu,na)
ထူပ(ပု၊န)
[thūpa+a.thūpiyati rāsikarīyatīti thūpo,atha vā thūpati thirabhāvena vuddhiṃ viruḷhiṃ vepullaṃ āpajjamāno patiṭṭhātīti thūpo.apa,ṭṭha,2.154.(nīti,dhā.326-).thu+pa.thuabhitthave,po,dīghādi.,ṭī.436.(mahā-ni,nimi,ṭī.pe.ṇvādi.115-).(stūpa-saṃ)]
[ထူပ+အ။ ထူပိယတိ ရာသိကရီယတီတိ ထူေပါ၊ အထ ဝါ ထူပတိ ထိရဘာေဝန ဝုဒၶႎ ဝိ႐ုဠႇႎ ေဝပုလႅံ အာပဇၨမာေနာ ပတိ႒ာတီတိ ထူေပါ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၅၄။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၆-လည္းၾကည့္)။ ထု+ပ။ ထုအဘိတၳေဝ၊ ေပါ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၆။ (မဟာ-နိပါတ္၊ နိမိဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၅-လည္းၾကည့္)။ (သၱဴပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thūpa:[m.] a tope; pagoda; a cairn; a monument erected over the ashes of a holy person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thūpa,[Vedic stūpa,crown of the head,top,gable; cp.Gr.stu/pos (handle,stalk).Oicel.stūfr (stump),to *steud as in tudati] a stupa or tope,a bell-shaped pile of earth,a mound,tumulus,cairn; dome,esp.a monument erected over the ashes of an Arahant (otherwise called dhātugabbha=dāgaba),or on spots consecrated as scenes of his acts.In general as tomb:Vin.IV,308; J.III,156 (mattika°)=Pv.I,84; in special as tope:D.II,142,161,164 sq.; A.I,77; M.II,244; J.V,39 (rajata°); VvA.156 (Kassapassa bhagavato dvādasayojanikaṁ kanaka°); Ud.8; Pv III,105.Four people are thūpârahā,worthy of a tope,viz.a Tathāgata,a Tathāgatasāvaka,a Paccekabuddha,a Cakkavattin D.II,143= A.II,245.-- At Dpvs VI,65 th.is to be corrected into dhūpaṁ.(Page 309)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THŪPA:[m] một khối,vườn xoài,bảo tháp,một đá kỷ niệm,đài xây cất để thờ xá lợi của bậc thánh nhân --pāraha [a] người đáng làm tháp tôn thờ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thūpa:ထူပ(ပု၊န)
[ထူပ+အ။ ထူပိယတိ ရာသိကရီယတီတိ ထူေပါ၊ အထ ဝါ ထူပတိ ထိရဘာေဝန ဝုဒၶႎ ဝိ႐ုဠႇႎ ေဝပုလႅံ အာပဇၨမာေနာ ပတိ႒ာတီတိ ထူေပါ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၅၄။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၆-လည္းၾကည့္)။ ထု+ပ။ ထုအဘိတၳေဝ၊ ေပါ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၆။ (မဟာ-နိပါတ္၊ နိမိဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၅-လည္းၾကည့္)။ (သၱဴပ-သံ)]
(၁) ေစတီ၊ ပုထိုး (ဓာတ္ေတာ္အိမ္=ဓာတ္ေတာ္တိုက္)၊ (က) ဓာတ္ေတာ္ရွိေသာ-ေစတီ-ပုထိုး။ (ခ) ဓာတ္ေတာ္မရွိေသာ-ေစတီ-ပုထိုး။ (ဂ) အဦးလိုဏ္မုခ္ရွိေသာ-ေစတီ-ပုထိုး။ (ဃ) အဦးလိုဏ္မုခ္မရွိေသာ-ေစတီ-ပုထိုး။ (င) ရတနာေစတီ၊ ေရႊေစတီ။ (စ) ပတၱျမားေစတီ။ (ဆ) အုတ္ေစတီ။ (ဇ) ေျမေစတီ။ (စ်) အ႐ိုးေစတီ။ (ည) သဲပုံေစတီ။ (ဋ) ဝါးေစတီ၊ ဝါးႏွီးေစတီ။ (၂) ေထာက္တည္-မွီခို-ရာ။ (၃) လႊမ္းမိုးျမင့္ေမာက္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (သေဘာ)။ (၄) ေတာင္ပို႔၊ မိုေမာက္-စုန္႔စုန္႔ ျမင့္တက္-ေသာ ေျမအရပ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thūpa:ထူပ(န)
[ထူပ+စီဝရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
(က) ေတာင္ပို႔၌ ပူေဇာ္အပ္ေသာ သကၤန္း။ (ခ) ေတာင္ပို႔ကို-ရစ္ပတ္-လႊမ္းျခဳံ-၍ ပူေဇာ္အပ္ေသာ သကၤန္း။ ထူပစီဝရ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thūpa:ထူပ
စု+ဒိ = သမုႆေယ-စိုက္ေဆာက္ျမင့္ေမာက္ျခင္း စုပုံျခင္း၌။ ထူေပတိ၊ ထူပယတိ၊ ထူပ်တိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thūpa:ထူပ (ပ)
ေစတီ။ ပုထိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,