Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thūla:thulla a.[Sk.sthūla] 粗大的,粗糙(簡陋不精緻)的,切割後還沒去皮的粗木.-kacchā 疥癬,大疥病.-kumārī,-kumārikā 年長童女.-phusitaka 密雲,雨,雨神.
パーリ語辞典 水野弘元著
thūla:thulla a.[Sk.sthūla] 粗大の,粗末な,あらき.-kacchā 疥癬,大疥病.-kumārī,-kumārikā 年長童女.-phusitaka 密雲,雨,雨神.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
thūla:thulla a.[Sk.sthūla] 粗大の,粗末な,あらき.-kacchā 疥癬,大疥病.-kumārī,-kumārikā 年長童女.-phusitaka 密雲,雨,雨神.-vajja麁重の罪过
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thūla,【形】 總的,粗糙的,胖的,龐大的。 ~tā,【陰】 粗糙。 ~sāṭaka,【陽】粗布。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thūla,【形】總的,粗糙的,胖的,龐大的。thūlatā,【陰】粗糙。thūlasāṭaka,【陽】粗布。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thūla: thūla(ti)
ထူလ(တိ)
[thūla+a.thūla paribrūhane,a....thūlamupacitamaṃsavipulāyatamaṃsādi..ṭī.7va1.thūloti guṇayogā.rū,ṭī.296.(-nīti,dhā.344).(sthūla-saṃ)]
[ထူလ+အ။ ထူလ ပရိျဗဴဟေန၊ အ။...ထူလမုပစိတမံသဝိပုလာယတမံသာဒိ။ ဓာန္။ ဋီ။ ၇ဝ၁။ ထူေလာတိ ဂုဏေယာဂါ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၂၉၆။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၄)။ (သၳဴလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thūla:[adj.] gross; rough; fat; massive.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thūla,(a) & Thulla (b) (the latter usual in cpds.) (adj.) [Vedic sthūla (or sthūra); cp.Lith.storas (thick); Lat.taurus,Goth.stiur,Ags.steor (bull=strong,bulky); Ohg.stūri (strong).From sthā:see thīna,cp.thūṇā.To ūl:ull cp.cūḷa:culla] compact,massive; coarse,gross; big,strong,clumsy; common,low,unrefined, rough D.I,223; Sn.146 (aṇuka°),633 (id.); Dh.31,265,409; J.I,196 (b); Dhs.617; KhA 246; PvA.73,74 (of a cloak); VvA.103; Sdhp.101,346.-- thullāni gajjati to speak rough words J.I,226 (=pharusavacanāni vadati).

--aṅga (adj.) heavy-limbed J.I,420; --accaya a grave offence Vin.I,133,167,216; II,110,170 etc.; Vism.22.--kacchā thick scurf Vin.I,202; --kumārī (Vin.V.129) & kumārikā a stout,fat girl J.III,147; IV,220 (Com.pañcakāmaguṇika-rāgena thūlatāya thullak° ti vuccati); Vism.17.--phusitaka (deva) (the rain-god,probably with reference to the big drops of the rain cp.DA.I,45) S.III,141; V,396; A.I,243; II,140 (a); V,114 sq.; DhA.III,243; --vajja a grave sin Vin.II,87 (a); M.II,250; --vattha a coarse garment J.V,383; --sarīra (adj.) fat,corpulent J.I,420; IV,220 (opp.kisa thin); --sāṭaka coarse cloth DhA.I,393 (a).(Page 309)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THŪLA:[a] to,béo,mập,một khối,gồ ghề --tā [f] sự thô bỉ,thô tục --sāṭaka [m] vải thô cứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thūla:ထူလ(တိ)
[ထူလ+အ။ ထူလ ပရိျဗဴဟေန၊ အ။...ထူလမုပစိတမံသဝိပုလာယတမံသာဒိ။ ဓာန္။ ဋီ။ ၇ဝ၁။ ထူေလာတိ ဂုဏေယာဂါ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၂၉၆။ (-နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄၄)။ (သၳဴလ-သံ)]
(၁) တိုးပြါး-ေပါင္းစုတက္-ေသာ၊ (က) ႐ုန္႔ၾကမ္း-႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-(မႏူးညံ့-မသိမ္ေမြ႕-) ေသာ။ (ခ) ဆူ-ဝ-ၿဖိဳးေသာ။ ထူလသရီရ-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ႀကီး-ထြား-ေသာ။ (ဃ) တုတ္ေသာ။ တာလကၡႏၶမူလသဒဟိသ,ထူလေဝဠဳပဗၺ-တို႔လည္းၾကည့္။ (င) တိုးပြါးေသာ။ ထူလဘာဝ-(က)-ၾကည့္။ (စ) ထူ-ထူထဲ-ေသာ။ ထူလမတၱိကာ,ထူလဝပၸ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ဆ) (ရာဂ) ထူေျပာ-ေပါမ်ား-ေသာ။ ထုလႅကုမာရိကာ-(ခ)-ၾကည့္။ (ဇ) ခိုင္ျမဲ (အေျဖခက္)ေသာ။ ထူလတာ-(ဃ)-ၾကည့္။ (စ်) သိသာ-ထင္ရွား-ေသာ။ ထူလတရ-(ခ)-လည္းၾကည့္။ (ည) ရွည္လ်ားေသာ။ (ဋ) စုခဲ-ထူထပ္-ေသာ။ ထူလထူလ-(ဂ)-ၾကည့္။ (ဌ) ျပန္႔ေျပာ-က်ယ္ဝန္း-ႀကီးမား-ေသာ။ ထုလႅေကာ႒ိက-(၁)-ၾကည့္။ (ဍ) မ်ားေသာအဖိုးရွိေသာ၊ အဖိုးတန္ေသာ။ (ဎ) လုံး-ဝန္းဝိုင္း-ေသာ။ (၂) ထုံထိုင္း-ညံ့ဖ်င္း-ေသာ၊ သူ။ ထူလဗာလပုထုဇၨန-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thūla:ထူလ
စု+ဘူ = ပရိ ျဗဴဟေန-ဝန္းက်င္စည္ကား တိုးပြါးျခင္း၌။
ဘူ = စေယ-ေပါင္းစုျခင္း၌။ ထူေလတိ၊ ထူလယတိ၊ ထူလတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thūla:ထူလ (န)
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thūla:ထူလ (တိ)
ႀကီးသည္။ ထူသည္။ မိုက္သည္။ ႐ုန္႔ရင္းသည္။ ဆူၿဖိဳးသည္။ ဝသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,