Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thūṇa:m.,thūṇā f.[Sk.sthūṇā f.] 柱,祭壇的柱.-kumbhathūṇā 大鼓的一種.
パーリ語辞典 水野弘元著
thūṇa:m.,thūṇā f.[Sk.sthūṇā f.] 柱,祭壇の柱.-kumbhathūṇā 大鼓の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thūṇa,【陽】 ~ṇā,【陰】 獻祭的柱。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thūṇa,【陽】thūṇā,【陰】獻祭的柱。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thūṇa: thūṇa(ti)
ထူဏ(တိ)
[thu+uṇa.thu+yu.dhara+yu.thu abhitthave,uṇoç yu vā,dhāretīti vā thūṇo,yu,ralopo,assū.,ṭī.22va.thu+ṇa.thu abhitthaveç dīgho,abhitthavīyatīti thūṇaṃ=nagaraṃç thūṇo=gharatthambho.ṇvādi.67.(-,ṭī.419).thuṇa+a.thu+yu=uṇa.bahūhi gharehi paripūrenti etthāti thūṇaṃ,thūṇapūraṇeti muddhajapañcamakkharantadhātu.thaviyati thomiyatīti thūṇaṃ,thu abhitthavetidantajadutiyakkharantadhātu.mahā-ni,mahājanaka-,ṭī.pe.(sthūṇa-saṃ)]
[ထု+ဥဏ။ ထု+ယု။ ဓရ+ယု။ ထု အဘိတၳေဝ၊ ဥေဏာ,ယု ဝါ၊ ဓာေရတီတိ ဝါ ထူေဏာ၊ ယု၊ ရေလာေပါ၊ အႆူ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂ဝ။ ထု+ဏ။ ထု အဘိတၳေဝ,ဒီေဃာ၊ အဘိတၳဝီယတီတိ ထူဏံ=နဂရံ,ထူေဏာ=ဃရတၳေမ႓ာ။ ဏြာဒိ။ ၆၇။ (-ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁၉)။ ထုဏ+အ။ ထု+ယု=ဥဏ။ ဗဟူဟိ ဃေရဟိ ပရိပူေရႏၲိ ဧတၳာတိ ထူဏံ၊ ထူဏပူရေဏတိ မုဒၶဇပၪၥမကၡရႏၲဓာတု။ ထဝိယတိ ေထာမိယတီတိ ထူဏံ၊ ထု အဘိတၳေဝတိဒႏၲဇဒုတိယကၡရႏၲဓာတု။ မဟာ-နိပါတ္၊ မဟာဇနက-ဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ (သၳဴဏ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thūṇa:[m.] sacrificial post.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THŪṆA:--nā [f] nơi cột trụ để tế lễ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thūṇa:ထူဏ(တိ)
[ထု+ဥဏ။ ထု+ယု။ ဓရ+ယု။ ထု အဘိတၳေဝ၊ ဥေဏာ,ယု ဝါ၊ ဓာေရတီတိ ဝါ ထူေဏာ၊ ယု၊ ရေလာေပါ၊ အႆူ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂ဝ။ ထု+ဏ။ ထု အဘိတၳေဝ,ဒီေဃာ၊ အဘိတၳဝီယတီတိ ထူဏံ=နဂရံ,ထူေဏာ=ဃရတၳေမ႓ာ။ ဏြာဒိ။ ၆၇။ (-ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁၉)။ ထုဏ+အ။ ထု+ယု=ဥဏ။ ဗဟူဟိ ဃေရဟိ ပရိပူေရႏၲိ ဧတၳာတိ ထူဏံ၊ ထူဏပူရေဏတိ မုဒၶဇပၪၥမကၡရႏၲဓာတု။ ထဝိယတိ ေထာမိယတီတိ ထူဏံ၊ ထု အဘိတၳေဝတိဒႏၲဇဒုတိယကၡရႏၲဓာတု။ မဟာ-နိပါတ္၊ မဟာဇနက-ဇာတ္၊ ဋီ။ ေပ။ (သၳဴဏ-သံ)]
(ပု၊ထီ) (၁) တိုင္၊ (က) ေထာက္တိုင္၊ က်ားကန္တိုင္။ (ခ) ယဇ္တိုင္။ (ဂ) အိမ္တိုင္။ ေဒါင့္ကြင္းျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဃ) အိမ္၏-အထြတ္-အခ်က္-တိုင္။ (င) အိမ္၏-အထြတ္-အခ်က္-တိုင္ႏွင့္တူေသာ (အဝိဇၨာ-စသည္)။ ထူဏိကာ-ၾကည့္။ (န) (၂) ခႏၶာကိုယ္။ (၃) ေသြး,သည္းေျခ,သလိပ္၊ ေသြး,သည္းေျခ,သလိပ္ဟူေသာ ႀတိက ေဒါသ။ (၄) (က) ထူဏအမည္ရွိေသာ-ဝါဒ-စကားစဉ္။ (ခ) ထူဏ-အမည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕၊ ထူဏ-ၿမိဳ႕။ (ဂ) ထူဏအမည္ရွိေသာ ပုဏၰားရြာ။ (ဃ) ထူဏအမည္ရွိေသာ တူရိယာအထူး၊ အိုးစည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thūṇa:ထူဏ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,