Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thī:f.[Sk.strī = itthī] 女,婦人.
パーリ語辞典 水野弘元著
thī:f.[Sk.strī =itthī] 女,婦人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thī,【陰】 女人。 ~raja,【陽、中】 月經來潮。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thī,【陰】女人。thīraja,【陽】【中】月經來潮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thī: thī(thī)
ထီ(ထီ)
[ṭhā+ī.dhā+ī.ṭhanti patiṭṭhahanti ettha mātugāme puttadhītaroti thiyo.netti,vi.59.tiṭṭhati gabbho yassaṃ,sāthī.dhā dhāraṇe vā,vaṇṇavikāro,ī.,ṭī.23va-1.the+ī.nīti,dhā.68.dhātvattha.178.]
[ဌာ+ဤ။ ဓာ+ဤ။ ဌႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳ မာတုဂါေမ ပုတၱဓီတေရာတိ ထိေယာ။ ေနတၱိ၊ ဝိ။ ၅၉။ တိ႒တိ ဂေဗ႓ာ ယႆံ၊ သာထီ။ ဓာ ဓာရေဏ ဝါ၊ ဝဏၰဝိကာေရာ၊ ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃ဝ-၁။ ေထ+ဤ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၈။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thī:[f.] a woman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thī,(f.) [Vedic strī,on which see Walde,Lat.Wtb.under sero.This form thī is the normal correspondent to Vedic strī; the other,more usual (& dial.) form is itthi] a woman J.I,295,300; V,296 (thī-pura),397; VI,238.(Page 309)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
thī:A woman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĪ:[f] người phụ nữ--raja [m] [nt] kinh kỳ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thī:ထီ(ထီ)
[ဌာ+ဤ။ ဓာ+ဤ။ ဌႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳ မာတုဂါေမ ပုတၱဓီတေရာတိ ထိေယာ။ ေနတၱိ၊ ဝိ။ ၅၉။ တိ႒တိ ဂေဗ႓ာ ယႆံ၊ သာထီ။ ဓာ ဓာရေဏ ဝါ၊ ဝဏၰဝိကာေရာ၊ ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၃ဝ-၁။ ေထ+ဤ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၈။ ဓာတြတၳ။ ၁၇၈။]
(၁) မိန္းမ၊ အမသတၱဝါ၊ (က) ဥတု-ရွိ-ပန္းပြင့္-ေသာ မိန္းမ။ (ခ) သူေဌးမယား၊ သူေဌးကေတာ္။ (ဂ) သမီးမိန္းမ။ (၂) အသံ။ (၃) ဣတၳိလိင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thī:ထီ (ဣ)
မိန္းမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,