Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thālipāka,【陽】 一鍋飯。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thālipāka,【陽】一鍋飯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thālipāka: thālipāka(pu)
ထာလိပါက(ပု)
[thāli(thālī)+pāka]
[ထာလိ(ထာလီ)+ပါက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thālipāka:[m.] a pot of boiled rice.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĀLIPĀKA:[m] thùng cơm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thālipāka:ထာလိပါက(ပု)
[ထာလိ(ထာလီ)+ပါက]
(၁) (က) အိုး၌ (ထည့္၍) ခ်က္အပ္ၿပီးေသာ (မဂၤလာ-လက္ေဆာင္-ထမင္း-ဆြမ္း)။ (ခ) အိုး၌ (ထည့္၍) လွဴဒါန္းအပ္ေသာ (ဆြမ္း)။ (၂) ဆြမ္းခ်က္ရာအိုး၊ ဆြမ္းခ်က္အိုး၊ ဆြမ္းဝတ္အိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thālipāka:ထာလိပါက (တိ)
အိုးျဖင့္ ခ်က္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,