Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thālaka:n.,thālikā f.[thāla-ka] 小鉢,鍋.
パーリ語辞典 水野弘元著
thālaka:n.,thālikā f.[thāla-ka] 小鉢,鍋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thālaka,【中】 thālikā,【陰】 小碗,大口杯。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thālaka,【中】thālikā,【陰】小碗,大口杯。pānīyathālaka,【中】水碗,茶杯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thālaka: thālaka(na)
ထာလက(န)
[thala+ṇva.thī-nitea thālikā]
[ထလ+ဏြ။ ထီ-၌ ထာလိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thālaka:[nt.] a small bowl; a beaker.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thālaka,(nt.) [thāla+ka] a small bowl,beaker Pv.II,18 (thālakassa pānīyaṁ),119 (id.); Nett 79 (for holding oil:dīpakapallika Com.).(Page 308)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĀLAKA:[nt] --likā [f] chén nhỏ,chén uống rượu,uống trà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thālaka:ထာလက(န)
[ထလ+ဏြ။ ထီ-၌ ထာလိကာ]
(၁) ခြက္၊ (က) စားခြက္၊ သပိတ္။ (ခ) ေရေသာက္ခြက္။ (ဂ) ဟင္းလ်ာခြက္။ (ဃ) ေထာပတ္ခြက္။ (င) ဆီမီးခြက္။ (စ) အုန္းမႈတ္ခြက္။ ထာလကသာမိက-လည္းၾကည့္။ (ဆ) ေရႊခြက္။ (ဇ) ေၾကးခြက္။ (စ်) သံခြက္။ (ည) သတၱဳ (ဒန္) ခြက္။ (ဋ) သပိတ္ခံခြက္။ (၂) အိုး၊ အမဲဆီအိုး။ ေမဒကထလိကာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thālaka:ထာလ-က (န)
ခြက္။ ေဒါင္းလန္းအုပ္ခြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,