Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thāla:n.[<thala] 皿,盤.
パーリ語辞典 水野弘元著
thāla:n.[<thala] 皿,盤.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thāla,【陽、中】 thāli,【陰】 碟子,盤子。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thāla,【陽】【中】thāli,【陰】碟子,盤子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thāla: thāla(pu)
ထာလ(ပု)
[thala+ṇa.,ṭī.456.thī-nitea thāliç thālī.(sthāla-saṃ)]
[ထလ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅၆။ ထီ-၌ ထာလိ,ထာလီ။ (သၳာလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thāla,(m.; nt.) a plate; a dish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thāla,(nt.) [from thala orig.a flat dish] a plate,dish,vessel D.I,74; J.I,69; Miln.282.Kaṁsa° a gong Miln.62; Vism.283 (in simile).See also thālī.(Page 308)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĀLA:[m] [nt] thāli [f] một cái dĩa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thāla:ထာလ(ပု)
[ထလ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၅၆။ ထီ-၌ ထာလိ,ထာလီ။ (သၳာလ-သံ)]
(၁) ခြက္၊ (က) ထမင္းခြက္၊ ဆြမ္းခြက္။ (ခ) ေရႊခြက္။ (ဂ) ေသေသာက္ခြက္။ (၂) အိုး၊ ထမင္းအိုး၊ ဆြမ္းအိုး။ ထာလက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thāla:ထာလ (န)
ခြက္။
ကံသထာလ၊ ေမာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,