Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
tevijja:→ te-.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tevijja: tevijja(ti)
ေတဝိဇၨ(တိ)
[ti+vijjā.tisso vijjāetassāti tevijjo.thera,ṭṭha,1.319.(-sārattha,1.46.sī,ṭī,,1.57).(vidya-saṃ)]
[တိ+ဝိဇၨာ။ တိေႆာ ဝိဇၨာဧတႆာတိ ေတဝိေဇၨာ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၃၁၉။ (-သာရတၳ၊ ၁။ ၄၆။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၅၇)။ (ၾတဲဝိဒ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tevijja:[adj.] possessing three superhuman knowledges.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tevijja,see Vijjā.(Page 307)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tevijja:The Buddha visits Vacchagotta at the Paribbājakārāma in Vesāli and tells him that he is called Tevijja (knower of the threefold lore) because he has knowledge of his former existences,possesses the divine eye,and has knowledge of the destruction of the āsavas.M.i.481ff.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tevijja:tam minh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tevijja:ေတဝိဇၨ(တိ)
[တိ+ဝိဇၨာ။ တိေႆာ ဝိဇၨာဧတႆာတိ ေတဝိေဇၨာ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၃၁၉။ (-သာရတၳ၊ ၁။ ၄၆။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၅၇)။ (ၾတဲဝိဒ်-သံ)]
(၁) ဣ႐ု,ယဇု,သာမ-ဟူေသာ ေဗဒင္ ၃-ပုံ-ရွိ-ကို ရြတ္အံသရဇၩာယ္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ပုေဗၺနိဝါသ,ဒိဗၺစကၡဳ,အာသဝကၡယ-ဟူေသာ ၃-ပါးေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္-ရွိ-ကိုရ-ေသာ၊ သူ။ (၃) ေဗဒင္ ၃-ပုံ၏သေဘာ။ ေတဝိဇၨက-(၃)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tevijja:ေတဝိဇၨ (တိ)
ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ေဗဒက်မ္းသံုးပါးကို တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,