Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tena:pron.[ta 的 m.n.sg.instr.] 因為那樣,因彼故.tena hi 那麼,那樣的話,如果那樣(的話).
パーリ語辞典 水野弘元著
tena:pron.[ta の m.n.sg.instr.] それによって,それ故に.tena hi 然らば.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tena,【無】 由於,因為。 ~hi,【無】 假如這樣的話。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tena,【無】由於,因為。tenahi,【無】假如這樣的話。tenevāha(tena+eva+āha)﹐故說。
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
tena,人稱代名詞第三人稱(或為指示代名詞)ta(he / it/ she;that遠稱:彼)中性n.單數s.具格
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
tena,人稱代名詞第三人稱(或為指示代名詞)ta(he / it/ she;that遠稱:彼)陽性m.單數s.具格
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tena: tena(bya)
ေတန(ဗ်)
[ta+ena.te+na.vibhattipaṭirūpaka (vi,ṭṭha,1.177.sārattha,2.9.1va)ç kāraṇa (.1145)ç kāraṇacchedana (rū.nhā-135.nīti,sutta.nhā-386)-arhiso ni.]
[တ+ဧန။ ေတ+န။ ဝိဘတၱိပဋိ႐ူပက (ဝိ၊႒၊၁။၁၇၇။ သာရတၳ၊ ၂။ ၉။ ၁ဝ),ကာရဏ (ဓာန္။ ၁၁၄၅),ကာရဏေစၧဒန (႐ူ။ ႏွာ-၁၃၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၆)-အနက္ရွိေသာ နိပါတ္ပုဒ္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tena:[ind.] on account of it; because of it.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TENA:[in]vì lý do ấy,bởi vì chuyện ấy --hi [in]nếu có (chuyện ấy) như vậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tena:ေတန(ဗ်)
[တ+ဧန။ ေတ+န။ ဝိဘတၱိပဋိ႐ူပက (ဝိ၊႒၊၁။၁၇၇။ သာရတၳ၊ ၂။ ၉။ ၁ဝ),ကာရဏ (ဓာန္။ ၁၁၄၅),ကာရဏေစၧဒန (႐ူ။ ႏွာ-၁၃၅။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၆)-အနက္ရွိေသာ နိပါတ္ပုဒ္။]
(၁) တိုက္တြန္း၏။ (၂) ထို႔...ေၾကာင့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ေတနဟိ-(၃)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tena:ေတန (နိ)
ထို႔ေၾကာင့္။
ေတန ဟိ၊ ထိုသို႔တၿပီးကား။ ေတေနဝ၊ ထို႔ေၾကာင့္လွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,