Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Temīyati,(temeti 的【被】),變濕,被淋浴。 【現分】 temiyamāna。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Temīyati,(temeti 的【被】),變濕,被淋浴。【現分】temiyamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
temīyati: temīyati(kamma,kri)
ေတမီယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[timu+ṇe+ya+te]
[တိမု+ေဏ+ယ+ေတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
temīyati:[pass.of temeti] becomes wet; to be showed on.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TEMĪYATI:(pass của temeti) trở nên ướt,còn bị nước rớt xuống [prp] temiyamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
temīyati:ေတမီယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[တိမု+ေဏ+ယ+ေတ]
စြတ္စိုအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
temīyati:ေတမီယတိ (√တီမ္)
စြတ္စို၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,