Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tela:n.[Sk.taila<tila] 油,胡麻油.-kumbha 油瓶,油壺.-doṇi 油槽.-dhārā 油河.-nāḷi 油筒.-patta 油鉢.-padīpa 油燈,燈火.-yanta 製油機.-vaṇṇa 油色.-homa 油的護摩.
パーリ語辞典 水野弘元著
tela:n.[Sk.taila<tila] 油,胡麻油.-kumbha 油瓶,油壺.-doṇi 油槽.-dhārā油河.-nāḷi 油筒.-patta 油鉢.-padīpa 油燈,燈火.-yanta 製油機.-vaṇṇa 油色.-homa 油の護摩.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tela:n.[Sk.taila<tila] 油,胡麻油.-kumbha 油瓶,油壺.-doṇi 油槽.-dhārā油河.-nāḷi 油筒.-patta 油鉢.-padīpa 油燈,燈火.-makkhana-palibodha涂油障碍.-yanta 製油機.-vaṇṇa 油色.-homa 油の護摩
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tela,【中】 油。 ~ghaṭa,【陽】 油瓶。 ~cāṭi,【陰】 一壺油。 ~dhūpita,【形】 加油味的。 ~padīpa,【陽】 油燈。 ~makkhana,【中】 塗油。(p149)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tela,【中】油。telaghaṭa,【陽】油瓶。telacāṭi,【陰】一壺油。teladhūpita,【形】加油味的。telapadīpa,【陽】油燈。telamakkhana,【中】塗油。Pāci.IV,348.︰Telaṁ nāma tilatelaṁ sāsapatelaṁ madhukatelaṁ eraṇḍatelaṁ vasātelaṁ.(油︰胡麻油、芥子油、蜜樹油、蓖麻子油、獸油。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tela: tela(na)
ေတလ(န)
[tela+a]
[ေတလ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tela: tela(na)
ေတလ(န)
[tila+a.tilassa idantitelaṃ,samāsataddhitapadāni pasiddhesusāmaññabhūtāni.sī,ṭī,,1.371.tiletabbaṃ pattharitabbanti tilaṃ,tassa idaṃç tato vā nibbattaṃ telaṃ.kaṅkhā,yo,mahāṭī,3.2va4.tato (tilato) pana nikkhanto sineho telaṃ.so hi ]]tilānaṃ idanti tela]]nti vuccati....idañhi vacanaṃ telassa sāmaññato sinehe pavattiṃ dīpeti....api ca tela-saddoyebhuyyena tilatele vattati.nīti,dhā.34va-1.(la-saṃ)]
[တိလ+အ။ တိလႆ ဣဒႏၲိေတလံ၊ သမာသတဒၶိတပဒါနိ ပသိေဒၶသုသာမညဘူတာနိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၇၁။ တိေလတဗၺံ ပတၳရိတဗၺႏၲိ တိလံ၊ တႆ ဣဒံ,တေတာ ဝါ နိဗၺတၱံ ေတလံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၂ဝ၄။ တေတာ (တိလေတာ) ပန နိကၡေႏၲာ သိေနေဟာ ေတလံ။ ေသာ ဟိ "တိလာနံ ဣဒႏၲိ ေတလ"ႏၲိ ဝုစၥတိ။...ဣဒၪႇိ ဝစနံ ေတလႆ သာမညေတာ သိေနေဟ ပဝတၱႎ ဒီေပတိ။...အပိ စ ေတလ-သေဒၵါေယဘုေယ်န တိလေတေလ ဝတၱတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄ဝ-၁။ (တဲလ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tela:[nt.] oil.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tela,(nt.) [from tila] sesamum-oil (prepared from tila seeds),oil in general (tela=tilatelādika DA.I,93):used for drinking,anointing & burning purposes Vin.I,205,220,245,etc.; A.I,209,278 (sappi vā t.vā); II,122≈(tattena pi telena osiñcante; punishment of pouring over with boiling oil); J.I,293; II,104; Pv IV.148 (tiṇena telaṁ pi na tvaṁ adāsi:frequent as gift to mendicants); Pug.55; Dhs.646,740,815; PvA.80 (kaḷebarānaṁ vasā telañ ca:fat or oil in general).-- tila °ṁ pātukāma desire to drink tila-wine VvA.54; pāka-tela oil concoction VvA.68=DhA.III,311; J.II,397 (sata°); III,372 (sahassa° worth a thousand); V,376 (sata° worth a hundred); pādabbhañjana° oil for rubbing the feet VvA.44; sāsapa° (mustard seed & oil) PvA.198; sappi° (butter & oil) Sn.295; PvA.278 (also+madhu) as var.objects of grocery trade (dhañña).

--koṭṭhāgāra oil store DhA.I,220; --ghaṭa oil jar DA.I,144; --cāṭī an oil tank DhA.I,220; --dhūpita spiced or flavoured with oil (of a cake) Vv 435--nāḷi a reed used for keeping oil in,an oil tube Vism.99; DhA.II,193 (+udakatumba); --pajjota an oil lamp Vin.I,16= D.I,85=A.I,56=Sn.p.15; --padīpa an oil lamp Vin.I,15; S.III,126; V,319; VvA.198; --pāka an oil decoction,mixed with spirits,oil-wine Vin.I,205; --pilotikā (pl.) rags soaked in oil DhA.I,221; --makkhana anointing (the body) with oil Miln.11; --miñjaka an oil-cake PvA.51; --vaṇijjā oil trade PvA.47; --homa an oblation of oil D.I,9.(Page 307)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TELA:[nt] dầu --ghaṭa [m] thùng,lu dầu --cāṭi [f] một thùng dầu --dhūpita [a] mùi vị dầu --padīpa [m] đèn dầu --makkhana [nt] thoa,xức dầu
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tela:chỉ chung các loại dầu thực vật hay mỡ động vật tỳ khưu có thể dùng làm thuốc trị bệnh (có thể cất giữ trong bảy ngày),nhưng không được xin để dùng như một thứ thực phẩm phụ gia tội ba dật đề
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tela:dầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tela:ေတလ(န)
[တိလ+အ။ တိလႆ ဣဒႏၲိေတလံ၊ သမာသတဒၶိတပဒါနိ ပသိေဒၶသုသာမညဘူတာနိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၇၁။ တိေလတဗၺံ ပတၳရိတဗၺႏၲိ တိလံ၊ တႆ ဣဒံ,တေတာ ဝါ နိဗၺတၱံ ေတလံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၃။ ၂ဝ၄။ တေတာ (တိလေတာ) ပန နိကၡေႏၲာ သိေနေဟာ ေတလံ။ ေသာ ဟိ "တိလာနံ ဣဒႏၲိ ေတလ"ႏၲိ ဝုစၥတိ။...ဣဒၪႇိ ဝစနံ ေတလႆ သာမညေတာ သိေနေဟ ပဝတၱႎ ဒီေပတိ။...အပိ စ ေတလ-သေဒၵါေယဘုေယ်န တိလေတေလ ဝတၱတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၄ဝ-၁။ (တဲလ-သံ)]
ဆီ၊ အေစး။ ေဒါင့္ကြင္းလည္းၾကည့္ပါ။ (၁) ႏွမ္းဆီ။ (၂) မုန္ညင္းဆီ။ (၃) သစ္မည္စည္ 'မယ္ဇယ္' ဆီ။ (၄) ၾကက္ဆူဆီ။ (၅) သားဆီ၊ (က) ဝံ-ဝက္ဝံ-ဆီ။ (ခ) ငါးဆီ။ (ဂ) လင္းပိုင္-ငါးပူတင္း-ဆီ။ (ဃ) ဝက္ဆီ။ (င) ျမည္း 'ျမဲ' ဆီ။ (၆) သုတ္လိမ္းဆီ၊ (က) ကိုယ္-နယ္-လိမ္း-ဆီ။ (ခ) ဦးေခါင္းလိမ္းဆီ။ (ဂ) ေျခနယ္ဆီ။ (ဃ) အမာ-အနာ-လိမ္းဆီ။ (င) ဝင္႐ိုးသုတ္လိမ္းဆီ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tela:ေတလ(န)
[ေတလ+အ]
(၁) ဆီ-ကဲ့သို႔-ႏွင့္တူ-ေသာ။ (၂) ဆီခ်က္႐ုံ၊ ဆီခ်က္တဲ။ (ပု) (၃) ေတလ-အမည္ရွိေသာ၊ သူ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tela:ေတလ (န) (တိလ+ဏ)
ဆီ။ ႏွမ္းဆီ။
ေတလံ ပစိတြာ ေပေသတိ၊ ဆီကို ခ်က္၍ပို႔ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,