Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tekiccha,【形】 可醫治的,可被寬恕的人。(p148)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tekiccha,【形】可醫治的,可被寬恕的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tekiccha: tekiccha(ti)
ေတကိစၧ(တိ)
[tikiccha+ṇa.tikicchā+ṇa.(cikitā-saṃ)]
[တိကိစၧ+ဏ။ တိကိစၧာ+ဏ။ (စိကိတာ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tekiccha:[adj.] curable; one who can be pardoned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tekiccha,(adj.) [der.fr.tikiccha] curable; fig.one who can be helped or pardoned.Only in cpds. incurable,unpardonable VvA.322 (of a sick person); DhA.I,25 (id.); Miln.322; of Devadatta w.ref.to his rebirth in Niraya Vin.II,202=It.85; M.I,393; & sa° pardonable Miln.192,221,344.(Page 306)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TEKICCHA:[a] có thể trị được,người có thể tha thứ được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tekiccha:ေတကိစၧ(တိ)
[တိကိစၧ+ဏ။ တိကိစၧာ+ဏ။ (စိကိတာ-သံ)]
(၁) ကုစားျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းေသာ၊ ကုစား-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ၊ ကုစား၍ရႏိုင္ေသာ၊ သူ။ အေတကိစၧ-လည္းၾကည့္။ (၂) ကုစားျခင္း-ေဆးကုျခင္း-၌ ယွဉ္ေသာ (ေဆးဆရာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tekiccha:ေတကိစၧ (တိ)
ကုစားႏိုင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,